godlo

 logosp4 3     godlo

Świetlica szkolna

Zapraszamy do świetlicy

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku

w godzinach: 6:45 - 16:00

Świetlica pełni także dyżur podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych według potrzeb uczniów i rodziców.

Świetlica funkcjonuje w sali nr 2 na parterze, która składa się z trzech pomieszczeń

 

Nauczyciele – wychowawcy świetlicy:

 

 • Ilona Chmiel
 • Agnieszka Dymarek
 • Justyna Klimanek
 • Wojciech Kolasa
 • Natalia Lipińska
 • Iwona Michalak - Małek
 • Anna Pindych
 • Marzena Pospiech
 • Katarzyna Skuballa

 

Zasady zachowania w świetlicy

Świetlica to przyjazna strefa zabawy i nauki.

Wczasie wycieczek idziemy razem z grupą.

Izawsze pamiętamy myć ręce przed posiłkami.

E – to zasada :mówimy do siebie cicho a nie krzyczymy.

Tworzymy zgraną gromadą, bo jesteśmy koleżeńscy.

Lubimy czystość i porządek, dlatego odkładamy zabawki do półek.

Informujemy nauczyciela o złym samopoczuciu.

Chcemy aktywnie brać udział w zajęciach.

Absolutnie w świetlicy mamy dobry humor.

 

Jesteśmy kulturalni i uprzejmi dla siebie

E- to zasada: nie przerywany innym, gdy mówią.

Samowolnie nie wychodzimy ze świetlicy prosimy o pozwolenie nauczyciela.

Twórczo, wspólnie i bezpiecznie się bawimy.

 

Sł uchamy siebie wzajemnie.

Uśmiechem odpłacamy na uśmiech.

Przepraszam, proszę, dziękuję, dzień dobry i dowiedzenia to nasze dobre zwyczaje.

E- to zasada: pijemy, jemy posiłki przy stoliku.

Reguły i zasady są jednakowe dla całej naszej

GROMADY

 

1. Zajęcia integracyjne.

Cele:

 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • stworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej
 • rozwijanie aktywności ruchowej podczas zabawy
 • wprowadzenie radosnego nastroju i dobrego samopoczucia
 • usprawnianie małej i dużej motoryki
 • zabawa karaoke
 • budowanie satysfakcjonujących więzi koleżeńskich

Metody:

 • stosowanie aktywizujących metod pracy z grupą
 • gry i zabawy stolikowe
 • zabawy integracyjne
 • zajęcia ruchowe

2. Zajęcia dydaktyczne.
Cele:

 • udzielenie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce
 • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
 • wspieranie ucznia w rozwoju poznawczym
 • organizowanie nauki w przyjaznej atmosferze
 • praca z uczniem zdolnym

Metody:

 • pomoc w odrabianiu pracy domowej
 • przygotowanie się uczniów do zajęć
 • organizacja konkursów
 • organizowanie wspólnych imprez
 • nauka własna pod opieką nauczyciela
 • gry i zabawy rozwijające pamięć

3. Zajęcia czytelniczo – medialne.
Cele:

 • doskonalenia techniki czytania i aktywnego słuchania
 • ćwiczenie i rozwijanie pamięci
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni
 • wdrożenie różnych formy pracy z tekstem czytanym
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem

Metody:

 • systematyczna praca z książką
 • samodzielne czytanie książek przez uczniów
 • rozwijanie wypowiedzi ustnych np. opowiadania na głos , wczuwania się w różne role
 • czytanie z podziałem na role
 • czytanie z różnym natężeniem głosu
 • tworzenie historyjki obrazkowej
 • oglądanie filmów edukacyjnych i bajek
 • organizowanie konkursów

4. Zajęcia z wykorzystaniem urządzeń interaktywnych.
Cele:

 • nauka poprzez ruch i zabawę
 • rozwijanie koordynacji ruchowej, wzrokowej
 • rozwijanie koncentracji
 • rozwijanie umiejętności społecznych
 • rozwijanie kreatywności
 • interaktywna rozrywka

Metody:

 • gry i zabawy ze ścianką interaktywną Knoocker
 • gry i zabawy na interaktywnej podłodze „Magiczny dywan”

5. Zajęcia grafomotoryczne.
Cele:

 • doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się narzędziami pisarskimi
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i motoryki małej
 • poprawianie poziomu graficznego pisma i rysunków
 • korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych

Metody:

 • pogrubianie konturów, czyli wodzenie po wzorze figur geometrycznych, prostych szlaczków, konturów obrazków
 • rysowanie wzorów po śladzie kropkowym lub kreskowym
 • rysowanie za pomocą szablonów figur geometrycznych i nieskomplikowanych przedmiotów
 • dyktanda graficzne
 • zamalowywanie kredkami małych przestrzeni (konturów geometrycznych, konturów stempelków, obrazków z książeczek do malowania),
 • kreskowanie wypełnianie konturów kolorem za pomocą równoległych kresek poziomych lub pionowych (z zachowaniem kierunków od lewej do prawej i od góry do dołu),
 • rysowanie szlaczków

6. Zajęcia plastyczno-techniczne.
Cele:

 • odkrywanie indywidualnych talentów uczniów
 • przygotowywanie uczniów do różnych konkursów plastycznych, technicznych
 • rozwijanie zainteresowań plastyczno-technicznych
 • zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi
 • pobudzanie kreatywności
 • odkrywanie przyjemności tworzenia i wyrażania siebie poprzez środki plastyczne
 • rozbudzanie wrażliwość estetycznej
 • rozwijanie sprawność manualnych, orientacji przestrzennej - zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne klockami

Metody:

 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-motorycznej dzieci  
 • ćwiczenia koncentracji, uwagi oraz spostrzegawczości poprzez tworzenie modeli i konstrukcji z papieru z wykorzystaniem metody origami
 • przygotowanie gazetek okolicznościowych i wystaw
 • wykonywanie elementów do dekoracji świetlicy
 • rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie na tematy dowolne oraz podane przez nauczyciela
 • kolorowanie ilustracji
 • fingerprint –malowanie odciskami palców

7. Zajęcia kształtujące dobre maniery.
Cele:

 • zapoznanie i utrwalanie zasad savoir - vivre
 • kształtowanie kulturalnych nawyków zachowania się w życiu codziennym

Metody:

 • systematyczne egzekwowanie dobrych manier w szkole
 • egzekwowanie zasad zachowania w świetlicy
 • ćwiczenia praktyczne czyli odgrywanie różnego rodzaju scenek sytuacyjnych z zastosowanie form grzecznościowych

8. Zajęcia ekologiczne.
Cele:

 • dostarczanie wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska
 • zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska
 • dbanie o teren wokół szkoły
 • umiejętność odpowiedzialnego zachowania się w terenie

Metody:

 • współpraca i wymiana wiedzy oraz doświadczeń
 • obserwacje przyrodnicze terenu wokół szkoły
 • warsztaty na temat np. znaczenia wody, energii, segregacji odpadów, opakowań ekologicznych, biodegradacji
 • udział w konkursach, akcjach np. zbierania nakrętek, baterii

9. Zajęcia kształtujące wrażliwość społeczną.
Cele:

 • kształtowanie umiejętności społecznych uczniów
 • rozwijanie wrażliwości i empatii

Metody:

 • udział w akcjach i zbiórkach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły np. przez Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło PCK

10. Zajęcia ruchowe.
Cele:

 • rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów
 • rozładowanie napięcia i nadmiaru energii
 • rozbudzanie aktywności fizycznej poprzez zabawę
 • poznawanie zalet aktywnego wypoczynku
 • poznanie sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego

Metody:

 • zabawy sportowe na powietrzu lub w sali gimnastycznej
 • zabawy z wykorzystaniem np.: piłek, skakanek, woreczków
 • organizacja turniejów itp.
 • gra np. w piłkę nożną, w dwa ognie, rzuty do kosza
 • zabawy animacyjne

 

 

 

 

 

 

RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Godzina

Plan dnia świetlicy

06:45 - 07:45

Schodzenie się dzieci do świetlicy. Swobodne rozmowy z dziećmi na różne tematy. Spożywanie pierwszego śniadania. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań. Poranne ćwiczenia ruchowe.

07:45 – 11:30

Zapewnienie opieki uczniom, którzy rozpoczynają lekcje w późniejszych godzinach oraz tym, którzy nie uczęszczają na religię, język mniejszości narodowej. Zapewnienie opieki uczniom w powodu absencji nauczyciela. Realizacja zadań statutowych szkoły.

11:30 – 11:45

Dyżur wychowawców świetlicy podczas spożywania obiadu (pierwsza tura).

11:45 – 12:30

Zapewnienie opieki uczniom, którzy skończyli lekcje i czekają na odbiór przez rodziców lub na obiad oraz tym, którzy nie uczęszczają na religię, język mniejszości narodowej.

12:30 – 12:45

Dyżur wychowawców świetlicy podczas spożywania obiadu (druga tura).

12:45 – 13:35

Wypoczynek poobiedni. Zabawy dowolne według zainteresowań uczniów.

13.35 – 15:30

Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce. Zajęcia programowe prowadzone przez nauczycieli – wychowawców zgodnie z tygodniowym planem pracy świetlicy.

15:30 – 16:00

 

Porządkowanie sali. Odbieranie dzieci przez rodziców, opiekunów.

 

 

Dzienny rozkład dnia może podlegać modyfikacjom.

 

Rok szkolny 2018/2019

Nr Imię i nazwisko ucznia / zespół Klasa Nazwa konkursu Nauczyciel
1
 Kinga Ledwoń - finalistka
3 c

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii

 I. Chmiel

2
I miejsce w rejonie tarnogórsko-lublinieckim: drużyna chłopców
II miejsce - drużyna dziewcząt
 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Sztafetowe biegi przełajowe

 A. Pietrzik

 B. Kubica - Pinkowska

3 III miejsce w finale wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej - drużyna chłopców  

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Sztafetowe biegi przełajowe

 A. Pietrzik
4

I miejsce - Julia Sojka

II miejsce - Emilia Christof, Kinga Wilczek

3 c

3 a, 8 a

VIII Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Ars Astronomica”
Stowarzyszenie Astronomia Nova
 A. Dymarek
5

Karol Kubica - Mistrz klas IV

Maksymilian Lubosz - IV miejsce w kat. klas V

4 b

5 a

Mistrzostwa Tabliczki Mnożenia Powiatu Lublinieckiego 2018
Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu
 I. Czudaj
6
Agnieszka Marcinkowska - Mistrz kaligrafii klas VII-VIII
Przemysław Białas - wyróżnienie
8 a
5 a
Śląski Konkurs Kaligraficzny "Niepodległa"
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu
 C. Wyrwa
 E. Prandzioch
7
Laureaci II stopnia eliminacji rejonowych:
Wiktoria Doleżych
Amelia Augustyn
Jakub Olszewski
 
3 d
5 a
5 a
Regionalny Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej
"Polsko, Ojczyzno moja ..."
GCKiJ w Kochanowicach
 B. Szuster
 E. Prandzioch
 C. Wyrwa
8
Wyróżnienie:
Marta Pinkowska
Radosław Wilk
 
4 a
5 a
VI Dyktando Niepodległościowe "Po polsku o historii"
etap wojewódzki
Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu
 C. Wyrwa
 E. Prandzioch
9
Aleksandra Gordzielik - III miejsce
Anna Gordzielik - IV miejsce
8 a
3 a
 Etap rejonowy XXVII edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK  J. Klimanek
10
Aleksandra Gordzielik - II miejsce
Jakub Olszewski - III miejsce
8 a
3 a
Powiatowy Konkurs Recytatorski
w kat. szkół podstawowych i gimnazjalnych
ZS nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu
 C. Wyrwa
11
Dawid Kompała - I miejsce
Ewa Jędryka - III miejsce
7 a
7 b
VI Powiatowy Konkurs Krajoznawczy pt. "Znam Lubliniec i okolice"
Koło Terenowe PTTK Lubliniec
 D. Gambuś
12
Marta Ogaza - wyróżnienie
Marta Pinkowska - wyróżnienie
2 a
4 a
Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu
 
13
Anna Gordzielik - I miejsce
3 a
VIII Powiatowy Konkurs Przyrodniczy z elementami ekologii „Przyjaciele ziemi”
Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublińcu
 J. Klimanek
14
Zuzanna Michałek - finalistka
3 e
X edycja Wojewódzkiego Konkursu "Prawda i kłamstwo o Katyniu"  E. Prandzioch
15
Bartłomiej Szulc
Szymon Figlak    - finaliści
3 c
IX Wojewódzki Konkurs Informatyczny CHIPSET
Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie
 E. Brol
16
Zuzanna Zgoda i Szymon Janik - III miejsce
5 a
Konkurs Wiedzy Ekologicznej
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, ośrodek edukacyjny w Kalinie
 J. Klimanek
 D. Gambuś
17
Hanna Warwas - wicemistrz
Marta Huras - wyróżnienie
Hanna Dyczkowska - wyróżnienie
4 a
8 a
8 a
Powiatowy Konkurs Ortograficzny
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
 C. Wyrwa
18
Hanna Warwas - I miejsce
Karolina Górecka - II miejsce
Radosław Wilk - wyróżnienie
Aleksandra Tarara - wyróżnienie
Marta Huras - II miejsce
Wojciech Kucharski - wyróżnienie
4 a
5 a
5 a
7
8 a
8 a
Miejski Konkurs Ortograficzny dla Uczniów Szkół Podstawowych
 C. Wyrwa
 E. Prandzioch
 E. Prandzioch
 B. Szuster
 C. Wyrwa
 C. Wyrwa
19
Aleksandra Gordzielik
Wiktoria Anioł
   udział w półfinale konkursu
8 a
8 a
V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
"W Kręgu Poezji i Prozy Lagrowej Więźniarek KL Ravensbrück" pod patronatem MEN
 C. Wyrwa
20
Hanna Warwas - I miejsce  (kat. klas czwartych)
Marta Pinkowska - II miejsce   (kat. klas czwartych)
Marta Huras - wyróżnienie
4 a
4 a
8 a
XXIII Turniej Ortograficzny Miast Olesno - Lubliniec
dla uczniów szkół podstawowych
 C. Wyrwa
21
Amelia Augustyn - II miejsce
Mateusz Sojka - III miejsce
5 a
2 b
Rejonowy Konkurs dla Szkoł Podstawowych "Mały Ratownik"
Miejski Dom Kultury w Lublińcu
 J. Klimanek
 A. Migoń
22
Zespół w składzie:
Wiktora Anioł, Hanna Dyczkowska, Aleksandra Gordzielik, Wojciech Kucharski i Paweł Rapacz
finaliści konkursu (IV miejsce)
8 a
Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Chorwacji
 D. Gambuś
23
Aleksandra Gordzielik
Wojciech Kucharski
II miejsce
 8 a
II Powiatowy Konkurs Nauk Ścisłych
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublińcu
I. Chmiel
D. Gambuś
J. Klimanek
A. Dymarek
E. Brol
24
I miejsce drużyny
Anna Gordzielik - I miejsce indywidualnie
Kinga Ledwoń
Jakub Bienek
3 a
3 c
3 c
X Powiatowy Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy
Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie 
I. Chmiel
D. Gambuś
J. Klimanek
A. Dymarek
E. Brol
K. Łukawska-Pasternak
25
Orzełek Radosław - wynik bardzo dobry
Śliwa Przemysław - wyróżnienie
Kryściak Sebastian - wyróżnienie
Dąbek Cezary - wyróżnienie
Sosnowski Szymon - wyróżnienie
4 b
4 b
5 b
3 a
3 a
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR"
 I. Czudaj
 K. Łukawska-Pasternak
26
Jakub Olszewski - II miejsce
3 a
XIX Konkurs Regionalny Poezji, Gwary i Piosenki Śląskiej
"Lubi mi się tu ... mieszkać'' dla szkół podstawowych; kat. recytacja
 C. Wyrwa
27 Agata Malinowska - wyróżnienie 3 a
Ogólnopolski Konkurs "Z kaligrafią na co dzień..."
Centrum Edukacji Humanistycznej w Warszawie
 C. Wyrwa
28 Bartosz Grus - wyróżnienie 3 b
KRAJOBRAZ I PRZYRODA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - konkurs fotograficzny
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, oddział w Kalinie.
 D. Gambuś

Na skróty