godlo

 logosp4 3     godlo

Świetlica szkolna

Zapraszamy do świetlicy

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku

w godzinach: 6:45 - 16:00

Świetlica pełni także dyżur podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych według potrzeb uczniów i rodziców.

Świetlica funkcjonuje w sali nr 2 na parterze, która składa się z trzech pomieszczeń

 

Nauczyciele – wychowawcy świetlicy:

 

 • Ilona Chmiel
 • Agnieszka Dymarek
 • Justyna Klimanek
 • Wojciech Kolasa
 • Natalia Lipińska
 • Iwona Michalak - Małek
 • Anna Pindych
 • Marzena Pospiech
 • Katarzyna Skuballa

 

Zasady zachowania w świetlicy

Świetlica to przyjazna strefa zabawy i nauki.

Wczasie wycieczek idziemy razem z grupą.

Izawsze pamiętamy myć ręce przed posiłkami.

E – to zasada :mówimy do siebie cicho a nie krzyczymy.

Tworzymy zgraną gromadą, bo jesteśmy koleżeńscy.

Lubimy czystość i porządek, dlatego odkładamy zabawki do półek.

Informujemy nauczyciela o złym samopoczuciu.

Chcemy aktywnie brać udział w zajęciach.

Absolutnie w świetlicy mamy dobry humor.

 

Jesteśmy kulturalni i uprzejmi dla siebie

E- to zasada: nie przerywany innym, gdy mówią.

Samowolnie nie wychodzimy ze świetlicy prosimy o pozwolenie nauczyciela.

Twórczo, wspólnie i bezpiecznie się bawimy.

 

Sł uchamy siebie wzajemnie.

Uśmiechem odpłacamy na uśmiech.

Przepraszam, proszę, dziękuję, dzień dobry i dowiedzenia to nasze dobre zwyczaje.

E- to zasada: pijemy, jemy posiłki przy stoliku.

Reguły i zasady są jednakowe dla całej naszej

GROMADY

 

1. Zajęcia integracyjne.

Cele:

 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • stworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej
 • rozwijanie aktywności ruchowej podczas zabawy
 • wprowadzenie radosnego nastroju i dobrego samopoczucia
 • usprawnianie małej i dużej motoryki
 • zabawa karaoke
 • budowanie satysfakcjonujących więzi koleżeńskich

Metody:

 • stosowanie aktywizujących metod pracy z grupą
 • gry i zabawy stolikowe
 • zabawy integracyjne
 • zajęcia ruchowe

2. Zajęcia dydaktyczne.
Cele:

 • udzielenie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce
 • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
 • wspieranie ucznia w rozwoju poznawczym
 • organizowanie nauki w przyjaznej atmosferze
 • praca z uczniem zdolnym

Metody:

 • pomoc w odrabianiu pracy domowej
 • przygotowanie się uczniów do zajęć
 • organizacja konkursów
 • organizowanie wspólnych imprez
 • nauka własna pod opieką nauczyciela
 • gry i zabawy rozwijające pamięć

3. Zajęcia czytelniczo – medialne.
Cele:

 • doskonalenia techniki czytania i aktywnego słuchania
 • ćwiczenie i rozwijanie pamięci
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni
 • wdrożenie różnych formy pracy z tekstem czytanym
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem

Metody:

 • systematyczna praca z książką
 • samodzielne czytanie książek przez uczniów
 • rozwijanie wypowiedzi ustnych np. opowiadania na głos , wczuwania się w różne role
 • czytanie z podziałem na role
 • czytanie z różnym natężeniem głosu
 • tworzenie historyjki obrazkowej
 • oglądanie filmów edukacyjnych i bajek
 • organizowanie konkursów

4. Zajęcia z wykorzystaniem urządzeń interaktywnych.
Cele:

 • nauka poprzez ruch i zabawę
 • rozwijanie koordynacji ruchowej, wzrokowej
 • rozwijanie koncentracji
 • rozwijanie umiejętności społecznych
 • rozwijanie kreatywności
 • interaktywna rozrywka

Metody:

 • gry i zabawy ze ścianką interaktywną Knoocker
 • gry i zabawy na interaktywnej podłodze „Magiczny dywan”

5. Zajęcia grafomotoryczne.
Cele:

 • doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się narzędziami pisarskimi
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i motoryki małej
 • poprawianie poziomu graficznego pisma i rysunków
 • korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych

Metody:

 • pogrubianie konturów, czyli wodzenie po wzorze figur geometrycznych, prostych szlaczków, konturów obrazków
 • rysowanie wzorów po śladzie kropkowym lub kreskowym
 • rysowanie za pomocą szablonów figur geometrycznych i nieskomplikowanych przedmiotów
 • dyktanda graficzne
 • zamalowywanie kredkami małych przestrzeni (konturów geometrycznych, konturów stempelków, obrazków z książeczek do malowania),
 • kreskowanie wypełnianie konturów kolorem za pomocą równoległych kresek poziomych lub pionowych (z zachowaniem kierunków od lewej do prawej i od góry do dołu),
 • rysowanie szlaczków

6. Zajęcia plastyczno-techniczne.
Cele:

 • odkrywanie indywidualnych talentów uczniów
 • przygotowywanie uczniów do różnych konkursów plastycznych, technicznych
 • rozwijanie zainteresowań plastyczno-technicznych
 • zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi
 • pobudzanie kreatywności
 • odkrywanie przyjemności tworzenia i wyrażania siebie poprzez środki plastyczne
 • rozbudzanie wrażliwość estetycznej
 • rozwijanie sprawność manualnych, orientacji przestrzennej - zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne klockami

Metody:

 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-motorycznej dzieci  
 • ćwiczenia koncentracji, uwagi oraz spostrzegawczości poprzez tworzenie modeli i konstrukcji z papieru z wykorzystaniem metody origami
 • przygotowanie gazetek okolicznościowych i wystaw
 • wykonywanie elementów do dekoracji świetlicy
 • rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie na tematy dowolne oraz podane przez nauczyciela
 • kolorowanie ilustracji
 • fingerprint –malowanie odciskami palców

7. Zajęcia kształtujące dobre maniery.
Cele:

 • zapoznanie i utrwalanie zasad savoir - vivre
 • kształtowanie kulturalnych nawyków zachowania się w życiu codziennym

Metody:

 • systematyczne egzekwowanie dobrych manier w szkole
 • egzekwowanie zasad zachowania w świetlicy
 • ćwiczenia praktyczne czyli odgrywanie różnego rodzaju scenek sytuacyjnych z zastosowanie form grzecznościowych

8. Zajęcia ekologiczne.
Cele:

 • dostarczanie wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska
 • zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska
 • dbanie o teren wokół szkoły
 • umiejętność odpowiedzialnego zachowania się w terenie

Metody:

 • współpraca i wymiana wiedzy oraz doświadczeń
 • obserwacje przyrodnicze terenu wokół szkoły
 • warsztaty na temat np. znaczenia wody, energii, segregacji odpadów, opakowań ekologicznych, biodegradacji
 • udział w konkursach, akcjach np. zbierania nakrętek, baterii

9. Zajęcia kształtujące wrażliwość społeczną.
Cele:

 • kształtowanie umiejętności społecznych uczniów
 • rozwijanie wrażliwości i empatii

Metody:

 • udział w akcjach i zbiórkach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły np. przez Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło PCK

10. Zajęcia ruchowe.
Cele:

 • rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów
 • rozładowanie napięcia i nadmiaru energii
 • rozbudzanie aktywności fizycznej poprzez zabawę
 • poznawanie zalet aktywnego wypoczynku
 • poznanie sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego

Metody:

 • zabawy sportowe na powietrzu lub w sali gimnastycznej
 • zabawy z wykorzystaniem np.: piłek, skakanek, woreczków
 • organizacja turniejów itp.
 • gra np. w piłkę nożną, w dwa ognie, rzuty do kosza
 • zabawy animacyjne

 

 

 

 

 

 

RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Godzina

Plan dnia świetlicy

06:45 - 07:45

Schodzenie się dzieci do świetlicy. Swobodne rozmowy z dziećmi na różne tematy. Spożywanie pierwszego śniadania. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań. Poranne ćwiczenia ruchowe.

07:45 – 11:30

Zapewnienie opieki uczniom, którzy rozpoczynają lekcje w późniejszych godzinach oraz tym, którzy nie uczęszczają na religię, język mniejszości narodowej. Zapewnienie opieki uczniom w powodu absencji nauczyciela. Realizacja zadań statutowych szkoły.

11:30 – 11:45

Dyżur wychowawców świetlicy podczas spożywania obiadu (pierwsza tura).

11:45 – 12:30

Zapewnienie opieki uczniom, którzy skończyli lekcje i czekają na odbiór przez rodziców lub na obiad oraz tym, którzy nie uczęszczają na religię, język mniejszości narodowej.

12:30 – 12:45

Dyżur wychowawców świetlicy podczas spożywania obiadu (druga tura).

12:45 – 13:35

Wypoczynek poobiedni. Zabawy dowolne według zainteresowań uczniów.

13.35 – 15:30

Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce. Zajęcia programowe prowadzone przez nauczycieli – wychowawców zgodnie z tygodniowym planem pracy świetlicy.

15:30 – 16:00

 

Porządkowanie sali. Odbieranie dzieci przez rodziców, opiekunów.

 

 

Dzienny rozkład dnia może podlegać modyfikacjom.

 

Rok szkolny 2012/2013

1

Paweł Doleżych - finalista Weronika Mazurek - finalistka

3 c

2 b

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii

2

Dawid Wiśniowski - finalista

2 b

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki

3

Katarzyna Szleper - finalistka

2 b

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego

4

Weronika Mazurek Daniel Wydmuch

2 b

2 b

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

Etap rejonowy

5

Natalia Anczok

2 c

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego

Etap rejonowy

6

Anna Bromer Robert Piosek

2 b

1 c

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego

Etap rejonowy

7

Gimnazjum nr 1 - VII miejsce w województwie

(I miejsce w rejonie tarnogórsko-lublinieckim)

 

Gimnazjada Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców

8

Gimnazjum nr 1 - II miejsce w rejonie tarnogórsko-lublinieckim

 

Gimnazjada Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt

9

Wiktoria Benk i Karolina Zmorek - wyróżnienia

3 a

Wojewódzki Konkurs Poetycki

Muzeum Haliny Poświatowskiej w Częstochowie

10

Grupa teatralna ,,Lipa" - II miejsce

Joanna Sawczuk, Bartosz Pasieka - ,,osobowość sceniczna"

 

IV Wojewódzki Konkurs na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym "Proforma"

Organizatorami byli: Wojewoda Śląski i Śląski Kurator Oświaty

11

Oliwia Majer - I miejsce

2 a

"Lubliniec - moje miasto mój dom"

konkurs plastyczny z okazji 740-lecia Lublińca

12

Joanna Sawczuk – I miejsce Gabriela Kowol – II miejsce Julia Doleżych – III miejsce Natalia Anczok – wyróżnienie

3 a

3 d

2 c

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Echa dzieciństwa”

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu

13

Mateusz Kuśnierz - I miejsce

(kategoria 12-13 lat)

1 a

III Mikołajkowe Zawody Pływackie dla Dzieci

Oddział Miejski WOPR w Lublińcu; pod patronatem Burmistrza Miasta Lublińca

14

Patrycja Wąsik - I miejsce

3 a

XXI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża; etap rejonowy

Organizator - Polski Czerwony Krzyż.

15

Monika Niesłony - I miejsce Michał Malik - II miejsce Karolina Zając, Paweł Doleżych - III miejsce

3 b

3 d

3 c

Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS

16

Magdalena Zając - I miejsce Julia Dubowska - wyróżnienie Angelika Borszcz - wyróżnienie

1 c

1 c

1 c

Powiatowy Konkurs Plastyczny na plakat o tematyce HIV/AIDS

pt. "Czerwona wstążeczka". Organizator - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

17

Patrycja Wąsik - III miejsce

Weronika Mazurek - IV miejsce

3 a

2 b

IV Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

Gimnazjum w Kaletach we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Językoznawców przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego

18

Gimnazjum nr 1 - I miejsce

 

Powiatowy turniej o puchar Starosty Lublinieckiego w halowej piłce nożnej chłopców organizowany przez zarząd powiatowy SZS w Lublińcu

19

Wojciech Ligarski - I miejsce

Gabriela Kowol i Dariusz Lesz - II miejsce

3 b

3 d

V Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii - kategoria Eksperyment

Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

20

Patrycja Wąsik

3 a

VIII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

uczestniczka zawodów II stopnia

21

Gabriela Kowol - III miejsce  kat. recytacja

Bartosz Pasieka - wyróżnienie kat. "wywiedzione ze słowa"

3 d

3 a

Eliminacje powiatowe XXV Regionalnych Spotkań Młodych Recytatorów "Wrażliwość na słowa"

Miejski Dom Kultury w Lublińcu

22

Język angielski:

    Marlena Pijewska - I miejsce

    Natalia Anczok - II miejsce

    Piotr Białas - III miejsce

Język niemiecki:

    Patrycja Wąsik - I miejsce

    Oliwia Majer - II miejsce

    Michał Flak - III miejsce

3 a

2 c

3 a

3 a

2 a

1 b

Szkolny Konkurs Krajoznawczy

23

Patrycja Wąsik - II miejsce

Weronika Mazurek - III miejsce

3 a

2 b

X Powiatowy Konkurs Ortograficzny "Dyktando 2013"

Gimnazjum nr 1 w Lublińcu

24

Patrycja Wąsik - I miejsce

3 a

VI Powiatowy Konkurs Przyrodniczy dla Gimnazjalistów

Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu

25

Patrycja Wąsik - I miejsce w powiecie

                          IX miejsce w województwie

3 a

XXI Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

Śląski Oddział Okręgowy PCK

26

Gimnazjum nr 1 - I miejsce

 

Miejski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

w kategorii szkół gimnazjalnych

27

Natalia Anczok - I miejsce

                         "Mistrz języka angielskiego"

2 c

Powiatowe Dni Językowe dla szkół gimnazjalnych

Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

28

Gimnazjum nr 1 - II miejsce

  zespół humanistyczno - językowy w składzie: Patrycja Wąsik IIIa, Karolina Zmorek IIIa i Bartosz Pasieka IIIa - I miejsce

  zespół plastyczno - techniczny w składzie: Klaudia Rokosa IIIa, Gabriela Kowol IIId, Dariusz Lesz IIId - III miejsce

 

II Powiatowym Turnieju Młodych Talentów dla gimnazjalistów

Gimnazjum im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu

29

Paweł Doleżych - II miejsce

3 c

II Powiatowy Konkurs Przyrodniczy z Elementami Ekologii „PRZYJACIELE ZIEMI” pod patronatem Burmistrza Miasta Lublińca

Gimnazjum nr 2 w Lublińcu

30

Dominika Gruca - II miejsce

Jakub Fikus - finalista

Grzegorz Marondel - finalista

2 c

2 c

2 c

IV edycja Wojewódzkiego Konkursu ,,Prawda i kłamstwo o Katyniu”

Konkurs organizowany jest przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jadwigę Wiśniewską a patronat naukowy sprawuje IPN Katowice.

31

Zespół instrumentalno - wokalny Gimnazjum nr 1 - I miejsce

 

XV Lubliniecka Wiosna Kulturalna

Miejski Dom Kultury w Lublińcu

32

Bartosz Pasieka - II miejsce

Gabriela Kowol - wyróżnienie

3 a

3 d

IV edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Jacka Kaczmarskiego "On natchniony i młody był..."

Miejski Domu Kultury w Kaletach

33

Gabriela Kowol – I miejsce

Joanna Sawczuk - III miejsce

3 d

3 a

V Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego

Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu

34

Gimnazjum nr 1 - I miejsce

 

Mistrzostwa Lublińca Szkół Gimnazjalnych w pływaniu o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej

35

Gimnazjum nr 1 - I miejsce

 

VII Powiatowy Konkurs Języka Polskiego "Zabawy z literaturą i językiem"

Z S-P Gimnazjum w Ciasnej

36

Gimnazjum nr 1 - III miejsce

 

Regionalny Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie

37

Nina Kolasa - wyróżnienie

Natalia Anczok – wyróżnienie

Mateusz Lasoń - wyróżnienie

1 b

2 c

3 d

Konkurs matematyczny "KANGUR"

38

Kamil Makowski i Bartosz Kus - II miejsce

2 c

III Międzynarodowy Konkurs Ars Astronomica

Stowarzyszenie Astronomia Nova i Instytut Fizyki AJD w Częstochowie

39

Szymon Spałek- Małolepszy - II miejsce

Piotr  Białas - V  miejsce

3 a

3 a

II  Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów „Having Fun with Scotland”

40

Damian Suchorski - I miejsce

Bartosz Pasieka - II miejsce

Magdalena Stemarowicz, Mateusz Urbańczyk i Łukasz Ledwon - III miejsce

3 c

3 a

1 a

Szkolny konkurs na prezentację multimedialną

„Znane postaci Unii Europejskiej”

41

Karolina Zmorek - wyróżnienie

3 a

XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. ks. Jana Twardowskiego

42

Gimnazjum nr 1 - IV miejsce

 

Gimnazjada Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego w piłce siatkowej dziewcząt

42

Gimnazjum nr 1 - II miejsce

 

Gimnazjada Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego w piłce siatkowej plażowej dziewcząt

43

Wiktor Zberek  - I miejsce Kamila Uszko - II miejsce Klaudia Wróbel - III miejsce

Ic

Ib

Ia

Szkolny konkurs na wykonanie projektu graficznego - nadruku na koszulkę

44

Gimnazjum nr 1 - 10 miejsce

 

Nasze gimnazjum zostało sklasyfikowane na bardzo wysokim 10 miejscu w klasyfikacji szkół gimnazjalnych, prowadzonej przez Śląski Szkolny Związek Sportowy.

Na skróty