godlo

 logosp4 3     godlo

Świetlica szkolna

Zapraszamy do świetlicy

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku

w godzinach: 6:45 - 16:00

Świetlica pełni także dyżur podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych według potrzeb uczniów i rodziców.

Świetlica funkcjonuje w sali nr 2 na parterze, która składa się z trzech pomieszczeń

 

Nauczyciele – wychowawcy świetlicy:

 

 • Ilona Chmiel
 • Agnieszka Dymarek
 • Justyna Klimanek
 • Wojciech Kolasa
 • Natalia Lipińska
 • Iwona Michalak - Małek
 • Anna Pindych
 • Marzena Pospiech
 • Katarzyna Skuballa

 

Zasady zachowania w świetlicy

Świetlica to przyjazna strefa zabawy i nauki.

Wczasie wycieczek idziemy razem z grupą.

Izawsze pamiętamy myć ręce przed posiłkami.

E – to zasada :mówimy do siebie cicho a nie krzyczymy.

Tworzymy zgraną gromadą, bo jesteśmy koleżeńscy.

Lubimy czystość i porządek, dlatego odkładamy zabawki do półek.

Informujemy nauczyciela o złym samopoczuciu.

Chcemy aktywnie brać udział w zajęciach.

Absolutnie w świetlicy mamy dobry humor.

 

Jesteśmy kulturalni i uprzejmi dla siebie

E- to zasada: nie przerywany innym, gdy mówią.

Samowolnie nie wychodzimy ze świetlicy prosimy o pozwolenie nauczyciela.

Twórczo, wspólnie i bezpiecznie się bawimy.

 

Sł uchamy siebie wzajemnie.

Uśmiechem odpłacamy na uśmiech.

Przepraszam, proszę, dziękuję, dzień dobry i dowiedzenia to nasze dobre zwyczaje.

E- to zasada: pijemy, jemy posiłki przy stoliku.

Reguły i zasady są jednakowe dla całej naszej

GROMADY

 

1. Zajęcia integracyjne.

Cele:

 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • stworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej
 • rozwijanie aktywności ruchowej podczas zabawy
 • wprowadzenie radosnego nastroju i dobrego samopoczucia
 • usprawnianie małej i dużej motoryki
 • zabawa karaoke
 • budowanie satysfakcjonujących więzi koleżeńskich

Metody:

 • stosowanie aktywizujących metod pracy z grupą
 • gry i zabawy stolikowe
 • zabawy integracyjne
 • zajęcia ruchowe

2. Zajęcia dydaktyczne.
Cele:

 • udzielenie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce
 • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
 • wspieranie ucznia w rozwoju poznawczym
 • organizowanie nauki w przyjaznej atmosferze
 • praca z uczniem zdolnym

Metody:

 • pomoc w odrabianiu pracy domowej
 • przygotowanie się uczniów do zajęć
 • organizacja konkursów
 • organizowanie wspólnych imprez
 • nauka własna pod opieką nauczyciela
 • gry i zabawy rozwijające pamięć

3. Zajęcia czytelniczo – medialne.
Cele:

 • doskonalenia techniki czytania i aktywnego słuchania
 • ćwiczenie i rozwijanie pamięci
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni
 • wdrożenie różnych formy pracy z tekstem czytanym
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem

Metody:

 • systematyczna praca z książką
 • samodzielne czytanie książek przez uczniów
 • rozwijanie wypowiedzi ustnych np. opowiadania na głos , wczuwania się w różne role
 • czytanie z podziałem na role
 • czytanie z różnym natężeniem głosu
 • tworzenie historyjki obrazkowej
 • oglądanie filmów edukacyjnych i bajek
 • organizowanie konkursów

4. Zajęcia z wykorzystaniem urządzeń interaktywnych.
Cele:

 • nauka poprzez ruch i zabawę
 • rozwijanie koordynacji ruchowej, wzrokowej
 • rozwijanie koncentracji
 • rozwijanie umiejętności społecznych
 • rozwijanie kreatywności
 • interaktywna rozrywka

Metody:

 • gry i zabawy ze ścianką interaktywną Knoocker
 • gry i zabawy na interaktywnej podłodze „Magiczny dywan”

5. Zajęcia grafomotoryczne.
Cele:

 • doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się narzędziami pisarskimi
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i motoryki małej
 • poprawianie poziomu graficznego pisma i rysunków
 • korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych

Metody:

 • pogrubianie konturów, czyli wodzenie po wzorze figur geometrycznych, prostych szlaczków, konturów obrazków
 • rysowanie wzorów po śladzie kropkowym lub kreskowym
 • rysowanie za pomocą szablonów figur geometrycznych i nieskomplikowanych przedmiotów
 • dyktanda graficzne
 • zamalowywanie kredkami małych przestrzeni (konturów geometrycznych, konturów stempelków, obrazków z książeczek do malowania),
 • kreskowanie wypełnianie konturów kolorem za pomocą równoległych kresek poziomych lub pionowych (z zachowaniem kierunków od lewej do prawej i od góry do dołu),
 • rysowanie szlaczków

6. Zajęcia plastyczno-techniczne.
Cele:

 • odkrywanie indywidualnych talentów uczniów
 • przygotowywanie uczniów do różnych konkursów plastycznych, technicznych
 • rozwijanie zainteresowań plastyczno-technicznych
 • zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi
 • pobudzanie kreatywności
 • odkrywanie przyjemności tworzenia i wyrażania siebie poprzez środki plastyczne
 • rozbudzanie wrażliwość estetycznej
 • rozwijanie sprawność manualnych, orientacji przestrzennej - zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne klockami

Metody:

 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-motorycznej dzieci  
 • ćwiczenia koncentracji, uwagi oraz spostrzegawczości poprzez tworzenie modeli i konstrukcji z papieru z wykorzystaniem metody origami
 • przygotowanie gazetek okolicznościowych i wystaw
 • wykonywanie elementów do dekoracji świetlicy
 • rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie na tematy dowolne oraz podane przez nauczyciela
 • kolorowanie ilustracji
 • fingerprint –malowanie odciskami palców

7. Zajęcia kształtujące dobre maniery.
Cele:

 • zapoznanie i utrwalanie zasad savoir - vivre
 • kształtowanie kulturalnych nawyków zachowania się w życiu codziennym

Metody:

 • systematyczne egzekwowanie dobrych manier w szkole
 • egzekwowanie zasad zachowania w świetlicy
 • ćwiczenia praktyczne czyli odgrywanie różnego rodzaju scenek sytuacyjnych z zastosowanie form grzecznościowych

8. Zajęcia ekologiczne.
Cele:

 • dostarczanie wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska
 • zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska
 • dbanie o teren wokół szkoły
 • umiejętność odpowiedzialnego zachowania się w terenie

Metody:

 • współpraca i wymiana wiedzy oraz doświadczeń
 • obserwacje przyrodnicze terenu wokół szkoły
 • warsztaty na temat np. znaczenia wody, energii, segregacji odpadów, opakowań ekologicznych, biodegradacji
 • udział w konkursach, akcjach np. zbierania nakrętek, baterii

9. Zajęcia kształtujące wrażliwość społeczną.
Cele:

 • kształtowanie umiejętności społecznych uczniów
 • rozwijanie wrażliwości i empatii

Metody:

 • udział w akcjach i zbiórkach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły np. przez Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło PCK

10. Zajęcia ruchowe.
Cele:

 • rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów
 • rozładowanie napięcia i nadmiaru energii
 • rozbudzanie aktywności fizycznej poprzez zabawę
 • poznawanie zalet aktywnego wypoczynku
 • poznanie sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego

Metody:

 • zabawy sportowe na powietrzu lub w sali gimnastycznej
 • zabawy z wykorzystaniem np.: piłek, skakanek, woreczków
 • organizacja turniejów itp.
 • gra np. w piłkę nożną, w dwa ognie, rzuty do kosza
 • zabawy animacyjne

 

 

 

 

 

 

RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Godzina

Plan dnia świetlicy

06:45 - 07:45

Schodzenie się dzieci do świetlicy. Swobodne rozmowy z dziećmi na różne tematy. Spożywanie pierwszego śniadania. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań. Poranne ćwiczenia ruchowe.

07:45 – 11:30

Zapewnienie opieki uczniom, którzy rozpoczynają lekcje w późniejszych godzinach oraz tym, którzy nie uczęszczają na religię, język mniejszości narodowej. Zapewnienie opieki uczniom w powodu absencji nauczyciela. Realizacja zadań statutowych szkoły.

11:30 – 11:45

Dyżur wychowawców świetlicy podczas spożywania obiadu (pierwsza tura).

11:45 – 12:30

Zapewnienie opieki uczniom, którzy skończyli lekcje i czekają na odbiór przez rodziców lub na obiad oraz tym, którzy nie uczęszczają na religię, język mniejszości narodowej.

12:30 – 12:45

Dyżur wychowawców świetlicy podczas spożywania obiadu (druga tura).

12:45 – 13:35

Wypoczynek poobiedni. Zabawy dowolne według zainteresowań uczniów.

13.35 – 15:30

Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce. Zajęcia programowe prowadzone przez nauczycieli – wychowawców zgodnie z tygodniowym planem pracy świetlicy.

15:30 – 16:00

 

Porządkowanie sali. Odbieranie dzieci przez rodziców, opiekunów.

 

 

Dzienny rozkład dnia może podlegać modyfikacjom.

 

Rok szkolny 2011/2012

1

Anna Kłobus - laureatka

3 e

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii

2

Patrycja Wąsik - laureatka

2 a

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

3

Patrycja Wąsik - laureatka

2 a

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego

4

Artur Koczyba - finalista

3 a

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki

5

Adam Stec - finalista

3 d

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii

6

Karolina Kocielińska

Marzena Bartocha

Anna Kłobus

Karolina Zmorek

Kinga Musiał

3 a

3 c

3 e

2 a

3 a

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

Etap rejonowy

7

Karolina Siwiaszczyk

Angela Czaja

Piotr Porębski

3 b

3 b

3 c

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii

Etap rejonowy

8

Sylwester Chrzęstek

3 b

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii

Etap rejonowy

9

Adam Stec

3 d

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki

Etap rejonowy

10

Anna Kłobus

3 e

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii

Etap rejonowy

11

Anna Broncel

3 c

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego

Etap rejonowy

12

Natalia Sojka

Weronika Spałek

Sara Łodzińska

3 b

3 d

2 c

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego

Etap rejonowy

13

Gabriela Kowol - I miejsce

2 d

XIII Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II

Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

14

Anna Kłobus - III miejsce

3 e

VI Powiatowy Konkurs Matematyczno - Bankowy

Gimnazjum w Pawonkowie

15

Natalia Anczok - III miejsce

1 c

Powiatowy Konkurs Recytatorski - „ECHA DZIECIŃSTWA”

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu

16

Anna Kłobus Patrycja Wąsik

Klaudia Rokosa

wyróżnienia

3 e

2 a

2 a

IV Powiatowego Konkursu z Fizyki i Astronomii

Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

KONKURS NA WYKONANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ

17

Gimnazjum nr 1 - VI miejsce

 

Sztafetowe Biegi Przełajowe szkół gimnazjalnych

20.10.2011r. Ruda Śląska

18

Anna Bromer - II miejsce Patrycja Wąsik - III miejsce  Wiktoria Kozłowska - III miejsce

2 a

Regionalny Konkurs Plastyczny na Ozdobę Bożonarodzeniową

Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

III grupa wiekowa: 13 do 16 lat

19

Patrycja Wąsik - III miejsce

A. P. - IV miejsce

2 a

2 a

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK etap rejonowy

20

Gabriela Kowol - II miejsce

Joanna Sawczuk - III miejsce

2 d

2 a

Powiatowy Konkurs Recytatorski w ramach Dni Mickiewiczowskich

Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

21

Adam Stec - III miejsce (kat. gimnazjum)

3 d

VI Edycja powiatowego konkursu „Sudoku w Lublińcu”

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu

22

Anna Broncel - Tytuł Mistrza Ortografii

Marzena Bartocha - II miejsce

Weronika Mazurek - II miejsce

3 c

3 c

1 b

IX Powiatowy Konkurs Ortograficzny "Dyktando 2012"

Gimnazjum nr 1 w Lublińcu

23

Krzysztof Dombek - I miejsce indywidualnie

Gimnazju nr 1 w Lublińcu - I m. drużynowo

3 a

IV Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego

dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o puchar Starosty Lublinieckiego

24

Anna Kłobus - II miejsce

3 e

I Powiatowy Konkurs Przyrodniczy z elementami ekologii pod hasłem "Przyjaciele Ziemi"

Gimnazjum nr 2 w Lublińcu

25

Gimnazjum nr 1 Lubliniec (w składzie: Patrycja Wąsik, Natalia Sojka, Weronika Spałek) - III miejsce

 

Powiatowe Dni Językowe dla szkół gimnazjalnych

Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

26

Anna Broncel, Martyna Wańczyk - II miejsce

Gabriela Kowol - III miejsce

3 c

2 d

Powiatowe Dni Językowe dla szkół gimnazjalnych

Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

KONKURS WOKALNY

27

Gimnazjum nr 1 Lubliniec ( w składzie Igor Chmielowski, Piotr Białas, Szymon Spałek – Małolepszy, Patryk Parzyński) - I miejsce

 Gimnazjum nr 1 Lubliniec ( w składzie: Darek Lesz, Katarzyna Kurek i Kamila Szwedzicka) - II miejsce

Gimnazjum nr 1 Lubliniec ( w składzie Wiktoria Ploska, Damian Suchorski i Karolina Siwiaszczyk) - III miejsce

 

Powiatowe Dni Językowe dla szkół gimnazjalnych

Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

KONKURS MULTIMEDIALNY ZWYCZAJE I ŚWIĘTA KRAJÓW NIEMIECKO- i ANGLOJĘZYCZNYCH

28

Natalia Anczok - wyróżnienie

Artur Koczyba - wyróżnienie

1 c

3 a

Konkurs matematyczny KANGUR 2012

29

Wiktoria Benk - III miejsce

2 a

IV Turniej Jednego Wiersza

Biblioteka w Krupskim Młynie

30

Martyna Wańczyk - II miejsce

3 c

XIV Lubliniecka Wiosna Kulturalna

Wokaliści - Gimnazjum

Miejski Dom Kultury w Lublińcu

31

kat. prezentacja multimedialna:

Agata Gutmańska i Wiktoria Ploska - I miejsce

konkurs dwujęzyczny:

Daniel Wydmuch i Katarzyna Szleper I miejsce

2 b

1 b

Szkolny Konkurs z okazji Dnia Europy

32

Gimnazjum nr 1 - III miejsce

 

VIII GIMNAZJADA W SPORTACH HALOWYCH W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

Śląski Szkolny Związek Sportowy

33

Gimnazjum nr 1 - IV miejsce

wyniki indywidualne:

Jędrzej Wachowski - IV miejsce

Piotr Białas - XIII miejsce

 

Gimnazjada 2012 - Badminton

Śląski Szkolny Związek Sportowy

34

Samorząd Gimnazjum - III miejsce

Julia Kubica - III miejsce; konkurs fotograficzny

Justyna Dyla - wyróżnienie; konkurs plastyczny

3 d

3 b

VII Forum Samorządów Uczniowskich Gimnazjów i SzkółPonadgimnazjalnych Powiatu Lublinieckiego 2012

Gimnazjum w Woźnikach

35

Aleksandra Janas - III miejsce

Gimnazjum nr 1 - III miejsce

3 c

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Mój szkolny kolega z Misji”

36

Artur Koczyba - I miejsce

Adam Stec - V miejsce

Dawid Pawelec - VII miejsce

3 a

3 d

3 d

II Konkurs Matematyczny o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 imienia Adama Mickiewicza w Lublińcu

37

Sylwester Chrzęstek - laureat

A. M. - wyróżnienie

3 b

3 e

„Polska Piastów”

Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie

38

Karolina Siwiaszczyk - III miejsce

3 b

"Co w trawie piszczy" - konkurs plastyczny

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

39

Gimnazjum nr 1 - 18 miejsce

 

Nasze gimnazjum zostało sklasyfikowane na bardzo wysokim 18 miejscu w klasyfikacji szkół gimnazjalnych, prowadzonej przez Śląski Szkolny Związek Sportowy. To efekt całorocznego udziału w turniejach i zawodach sportowych oraz zajmowania odpowiednio wysokich lokat. W tym rankingu łącznie sklasyfikowano 211 szkół.

Na skróty