Świetlica szkolna

Zapraszamy do świetlicy

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku

w godzinach: 6:45 - 16:00

Świetlica pełni także dyżur podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych według potrzeb uczniów i rodziców.

Świetlica funkcjonuje w sali nr 2 na parterze, która składa się z trzech pomieszczeń

 

Nauczyciele – wychowawcy świetlicy:

 

 • Ilona Chmiel
 • Agnieszka Dymarek
 • Justyna Klimanek
 • Wojciech Kolasa
 • Natalia Lipińska
 • Iwona Michalak - Małek
 • Anna Pindych
 • Marzena Pospiech
 • Katarzyna Skuballa

 

Zasady zachowania w świetlicy

Świetlica to przyjazna strefa zabawy i nauki.

Wczasie wycieczek idziemy razem z grupą.

Izawsze pamiętamy myć ręce przed posiłkami.

E – to zasada :mówimy do siebie cicho a nie krzyczymy.

Tworzymy zgraną gromadą, bo jesteśmy koleżeńscy.

Lubimy czystość i porządek, dlatego odkładamy zabawki do półek.

Informujemy nauczyciela o złym samopoczuciu.

Chcemy aktywnie brać udział w zajęciach.

Absolutnie w świetlicy mamy dobry humor.

 

Jesteśmy kulturalni i uprzejmi dla siebie

E- to zasada: nie przerywany innym, gdy mówią.

Samowolnie nie wychodzimy ze świetlicy prosimy o pozwolenie nauczyciela.

Twórczo, wspólnie i bezpiecznie się bawimy.

 

Sł uchamy siebie wzajemnie.

Uśmiechem odpłacamy na uśmiech.

Przepraszam, proszę, dziękuję, dzień dobry i dowiedzenia to nasze dobre zwyczaje.

E- to zasada: pijemy, jemy posiłki przy stoliku.

Reguły i zasady są jednakowe dla całej naszej

GROMADY

 

1. Zajęcia integracyjne.

Cele:

 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • stworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej
 • rozwijanie aktywności ruchowej podczas zabawy
 • wprowadzenie radosnego nastroju i dobrego samopoczucia
 • usprawnianie małej i dużej motoryki
 • zabawa karaoke
 • budowanie satysfakcjonujących więzi koleżeńskich

Metody:

 • stosowanie aktywizujących metod pracy z grupą
 • gry i zabawy stolikowe
 • zabawy integracyjne
 • zajęcia ruchowe

2. Zajęcia dydaktyczne.
Cele:

 • udzielenie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce
 • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
 • wspieranie ucznia w rozwoju poznawczym
 • organizowanie nauki w przyjaznej atmosferze
 • praca z uczniem zdolnym

Metody:

 • pomoc w odrabianiu pracy domowej
 • przygotowanie się uczniów do zajęć
 • organizacja konkursów
 • organizowanie wspólnych imprez
 • nauka własna pod opieką nauczyciela
 • gry i zabawy rozwijające pamięć

3. Zajęcia czytelniczo – medialne.
Cele:

 • doskonalenia techniki czytania i aktywnego słuchania
 • ćwiczenie i rozwijanie pamięci
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni
 • wdrożenie różnych formy pracy z tekstem czytanym
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem

Metody:

 • systematyczna praca z książką
 • samodzielne czytanie książek przez uczniów
 • rozwijanie wypowiedzi ustnych np. opowiadania na głos , wczuwania się w różne role
 • czytanie z podziałem na role
 • czytanie z różnym natężeniem głosu
 • tworzenie historyjki obrazkowej
 • oglądanie filmów edukacyjnych i bajek
 • organizowanie konkursów

4. Zajęcia z wykorzystaniem urządzeń interaktywnych.
Cele:

 • nauka poprzez ruch i zabawę
 • rozwijanie koordynacji ruchowej, wzrokowej
 • rozwijanie koncentracji
 • rozwijanie umiejętności społecznych
 • rozwijanie kreatywności
 • interaktywna rozrywka

Metody:

 • gry i zabawy ze ścianką interaktywną Knoocker
 • gry i zabawy na interaktywnej podłodze „Magiczny dywan”

5. Zajęcia grafomotoryczne.
Cele:

 • doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się narzędziami pisarskimi
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i motoryki małej
 • poprawianie poziomu graficznego pisma i rysunków
 • korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych

Metody:

 • pogrubianie konturów, czyli wodzenie po wzorze figur geometrycznych, prostych szlaczków, konturów obrazków
 • rysowanie wzorów po śladzie kropkowym lub kreskowym
 • rysowanie za pomocą szablonów figur geometrycznych i nieskomplikowanych przedmiotów
 • dyktanda graficzne
 • zamalowywanie kredkami małych przestrzeni (konturów geometrycznych, konturów stempelków, obrazków z książeczek do malowania),
 • kreskowanie wypełnianie konturów kolorem za pomocą równoległych kresek poziomych lub pionowych (z zachowaniem kierunków od lewej do prawej i od góry do dołu),
 • rysowanie szlaczków

6. Zajęcia plastyczno-techniczne.
Cele:

 • odkrywanie indywidualnych talentów uczniów
 • przygotowywanie uczniów do różnych konkursów plastycznych, technicznych
 • rozwijanie zainteresowań plastyczno-technicznych
 • zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi
 • pobudzanie kreatywności
 • odkrywanie przyjemności tworzenia i wyrażania siebie poprzez środki plastyczne
 • rozbudzanie wrażliwość estetycznej
 • rozwijanie sprawność manualnych, orientacji przestrzennej - zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne klockami

Metody:

 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-motorycznej dzieci  
 • ćwiczenia koncentracji, uwagi oraz spostrzegawczości poprzez tworzenie modeli i konstrukcji z papieru z wykorzystaniem metody origami
 • przygotowanie gazetek okolicznościowych i wystaw
 • wykonywanie elementów do dekoracji świetlicy
 • rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie na tematy dowolne oraz podane przez nauczyciela
 • kolorowanie ilustracji
 • fingerprint –malowanie odciskami palców

7. Zajęcia kształtujące dobre maniery.
Cele:

 • zapoznanie i utrwalanie zasad savoir - vivre
 • kształtowanie kulturalnych nawyków zachowania się w życiu codziennym

Metody:

 • systematyczne egzekwowanie dobrych manier w szkole
 • egzekwowanie zasad zachowania w świetlicy
 • ćwiczenia praktyczne czyli odgrywanie różnego rodzaju scenek sytuacyjnych z zastosowanie form grzecznościowych

8. Zajęcia ekologiczne.
Cele:

 • dostarczanie wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska
 • zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska
 • dbanie o teren wokół szkoły
 • umiejętność odpowiedzialnego zachowania się w terenie

Metody:

 • współpraca i wymiana wiedzy oraz doświadczeń
 • obserwacje przyrodnicze terenu wokół szkoły
 • warsztaty na temat np. znaczenia wody, energii, segregacji odpadów, opakowań ekologicznych, biodegradacji
 • udział w konkursach, akcjach np. zbierania nakrętek, baterii

9. Zajęcia kształtujące wrażliwość społeczną.
Cele:

 • kształtowanie umiejętności społecznych uczniów
 • rozwijanie wrażliwości i empatii

Metody:

 • udział w akcjach i zbiórkach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły np. przez Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło PCK

10. Zajęcia ruchowe.
Cele:

 • rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów
 • rozładowanie napięcia i nadmiaru energii
 • rozbudzanie aktywności fizycznej poprzez zabawę
 • poznawanie zalet aktywnego wypoczynku
 • poznanie sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego

Metody:

 • zabawy sportowe na powietrzu lub w sali gimnastycznej
 • zabawy z wykorzystaniem np.: piłek, skakanek, woreczków
 • organizacja turniejów itp.
 • gra np. w piłkę nożną, w dwa ognie, rzuty do kosza
 • zabawy animacyjne

 

 

 

 

 

 

RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Godzina

Plan dnia świetlicy

06:45 - 07:45

Schodzenie się dzieci do świetlicy. Swobodne rozmowy z dziećmi na różne tematy. Spożywanie pierwszego śniadania. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań. Poranne ćwiczenia ruchowe.

07:45 – 11:30

Zapewnienie opieki uczniom, którzy rozpoczynają lekcje w późniejszych godzinach oraz tym, którzy nie uczęszczają na religię, język mniejszości narodowej. Zapewnienie opieki uczniom w powodu absencji nauczyciela. Realizacja zadań statutowych szkoły.

11:30 – 11:45

Dyżur wychowawców świetlicy podczas spożywania obiadu (pierwsza tura).

11:45 – 12:30

Zapewnienie opieki uczniom, którzy skończyli lekcje i czekają na odbiór przez rodziców lub na obiad oraz tym, którzy nie uczęszczają na religię, język mniejszości narodowej.

12:30 – 12:45

Dyżur wychowawców świetlicy podczas spożywania obiadu (druga tura).

12:45 – 13:35

Wypoczynek poobiedni. Zabawy dowolne według zainteresowań uczniów.

13.35 – 15:30

Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce. Zajęcia programowe prowadzone przez nauczycieli – wychowawców zgodnie z tygodniowym planem pracy świetlicy.

15:30 – 16:00

 

Porządkowanie sali. Odbieranie dzieci przez rodziców, opiekunów.

 

 

Dzienny rozkład dnia może podlegać modyfikacjom.

 

Rok szkolny 2019/2020

Nr Imię i nazwisko ucznia / zespół Klasa Nazwa konkursu Nauczyciel
1
 IV miejsce w finale wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej - drużyna chłopców
 I miejsce w zawodach rejonowych i powiatowych
 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Sztafetowe biegi przełajowe
A. Pietrzik
2 Przemysław Białas - Mistrz Kaligrafii 6 b
II Konkurs Kaligraficzny "Niepodległa"
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu
E. Prandzioch
3
Zuzanna Mroziewicz
Emilia Sosnowska
2 a
2 a
Półfinał Międzynarodowego Konkursu Programistycznego dla dzieci i młodzieży
Pix Programming Challenge 
E. Brol
4
Radosław Orzełek
Wicemistrz Tabliczki Mnożenia w kat. klas V
5 b
Mistrzostwa Tabliczki Mnożenia Powiatu Lublinieckiego 2019
Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu
A. Dymarek
5
Filip Kasperczyk - I miejsce
Julia Mostowy - II miejsce
7 a
 Etap rejonowy
XXVIII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
J. Klimanek
6
Karolina Górecka - I miejsce w kat. klas IV - VI
Kornel Weintritt - II miejsce w kat. klas VII - VIII
6 a
8 b
  IX Powiatowy Konkurs Przyrodniczy z elementami ekologii "Przyjaciele Ziemi"
Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublińcu
D. Gambuś
J. Klimanek
7 Radosław Wilk - I miejsce - Mistrz Ortografii w kat. klas IV - VI 6 a
Powiatowy Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii
Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublińcu
E. Prandzioch
8 Wiktoria Słota - II miejsce 7 b
V Powiatowy Konkurs Historyczno - Krajoznawczy pt. " Lubi mi się tu być " - nasze ulice i ich patroni
Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu
K. Mika
9

Wyróżnienia otrzymali:

Marta Ogaza
Karol Kubica
Radosław Orzełek
Marta Pinkowska
Filip Kasperczyk
Zuzanna Jon
 
 
3 a
5 b
5 b
5 a
7 a
7 b
Konkurs Matematyczny KANGUR 2020
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu
A. Machoń
A. Dymarek
E. Brol

Rok szkolny 2018/2019

Nr Imię i nazwisko ucznia / zespół Klasa Nazwa konkursu Nauczyciel
1
 Kinga Ledwoń - finalistka
3 c

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii

 I. Chmiel

2
I miejsce w rejonie tarnogórsko-lublinieckim: drużyna chłopców
II miejsce - drużyna dziewcząt
 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Sztafetowe biegi przełajowe

 A. Pietrzik

 B. Kubica - Pinkowska

3 III miejsce w finale wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej - drużyna chłopców  

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Sztafetowe biegi przełajowe

 A. Pietrzik
4

I miejsce - Julia Sojka

II miejsce - Emilia Christof, Kinga Wilczek

3 c

3 a, 8 a

VIII Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Ars Astronomica”
Stowarzyszenie Astronomia Nova
 A. Dymarek
5

Karol Kubica - Mistrz klas IV

Maksymilian Lubosz - IV miejsce w kat. klas V

4 b

5 a

Mistrzostwa Tabliczki Mnożenia Powiatu Lublinieckiego 2018
Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu
 I. Czudaj
6
Agnieszka Marcinkowska - Mistrz kaligrafii klas VII-VIII
Przemysław Białas - wyróżnienie
8 a
5 a
Śląski Konkurs Kaligraficzny "Niepodległa"
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu
 C. Wyrwa
 E. Prandzioch
7
Laureaci II stopnia eliminacji rejonowych:
Wiktoria Doleżych
Amelia Augustyn
Jakub Olszewski
 
3 d
5 a
5 a
Regionalny Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej
"Polsko, Ojczyzno moja ..."
GCKiJ w Kochanowicach
 B. Szuster
 E. Prandzioch
 C. Wyrwa
8
Wyróżnienie:
Marta Pinkowska
Radosław Wilk
 
4 a
5 a
VI Dyktando Niepodległościowe "Po polsku o historii"
etap wojewódzki
Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu
 C. Wyrwa
 E. Prandzioch
9
Aleksandra Gordzielik - III miejsce
Anna Gordzielik - IV miejsce
8 a
3 a
 Etap rejonowy XXVII edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK  J. Klimanek
10
Aleksandra Gordzielik - II miejsce
Jakub Olszewski - III miejsce
8 a
3 a
Powiatowy Konkurs Recytatorski
w kat. szkół podstawowych i gimnazjalnych
ZS nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu
 C. Wyrwa
11
Dawid Kompała - I miejsce
Ewa Jędryka - III miejsce
7 a
7 b
VI Powiatowy Konkurs Krajoznawczy pt. "Znam Lubliniec i okolice"
Koło Terenowe PTTK Lubliniec
 D. Gambuś
12
Marta Ogaza - wyróżnienie
Marta Pinkowska - wyróżnienie
2 a
4 a
Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu
 
13
Anna Gordzielik - I miejsce
3 a
VIII Powiatowy Konkurs Przyrodniczy z elementami ekologii „Przyjaciele ziemi”
Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublińcu
 J. Klimanek
14
Zuzanna Michałek - finalistka
3 e
X edycja Wojewódzkiego Konkursu "Prawda i kłamstwo o Katyniu"  E. Prandzioch
15
Bartłomiej Szulc
Szymon Figlak    - finaliści
3 c
IX Wojewódzki Konkurs Informatyczny CHIPSET
Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie
 E. Brol
16
Zuzanna Zgoda i Szymon Janik - III miejsce
5 a
Konkurs Wiedzy Ekologicznej
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, ośrodek edukacyjny w Kalinie
 J. Klimanek
 D. Gambuś
17
Hanna Warwas - wicemistrz
Marta Huras - wyróżnienie
Hanna Dyczkowska - wyróżnienie
4 a
8 a
8 a
Powiatowy Konkurs Ortograficzny
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
 C. Wyrwa
18
Hanna Warwas - I miejsce
Karolina Górecka - II miejsce
Radosław Wilk - wyróżnienie
Aleksandra Tarara - wyróżnienie
Marta Huras - II miejsce
Wojciech Kucharski - wyróżnienie
4 a
5 a
5 a
7
8 a
8 a
Miejski Konkurs Ortograficzny dla Uczniów Szkół Podstawowych
 C. Wyrwa
 E. Prandzioch
 E. Prandzioch
 B. Szuster
 C. Wyrwa
 C. Wyrwa
19
Aleksandra Gordzielik
Wiktoria Anioł
   udział w półfinale konkursu
8 a
8 a
V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
"W Kręgu Poezji i Prozy Lagrowej Więźniarek KL Ravensbrück" pod patronatem MEN
 C. Wyrwa
20
Hanna Warwas - I miejsce  (kat. klas czwartych)
Marta Pinkowska - II miejsce   (kat. klas czwartych)
Marta Huras - wyróżnienie
4 a
4 a
8 a
XXIII Turniej Ortograficzny Miast Olesno - Lubliniec
dla uczniów szkół podstawowych
 C. Wyrwa
21
Amelia Augustyn - II miejsce
Mateusz Sojka - III miejsce
5 a
2 b
Rejonowy Konkurs dla Szkoł Podstawowych "Mały Ratownik"
Miejski Dom Kultury w Lublińcu
 J. Klimanek
 A. Migoń
22
Zespół w składzie:
Wiktora Anioł, Hanna Dyczkowska, Aleksandra Gordzielik, Wojciech Kucharski i Paweł Rapacz
finaliści konkursu (IV miejsce)
8 a
Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Chorwacji
 D. Gambuś
23
Aleksandra Gordzielik
Wojciech Kucharski
II miejsce
 8 a
II Powiatowy Konkurs Nauk Ścisłych
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublińcu
I. Chmiel
D. Gambuś
J. Klimanek
A. Dymarek
E. Brol
24
I miejsce drużyny
Anna Gordzielik - I miejsce indywidualnie
Kinga Ledwoń
Jakub Bienek
3 a
3 c
3 c
X Powiatowy Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy
Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie 
I. Chmiel
D. Gambuś
J. Klimanek
A. Dymarek
E. Brol
K. Łukawska-Pasternak
25
Orzełek Radosław - wynik bardzo dobry
Śliwa Przemysław - wyróżnienie
Kryściak Sebastian - wyróżnienie
Dąbek Cezary - wyróżnienie
Sosnowski Szymon - wyróżnienie
4 b
4 b
5 b
3 a
3 a
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR"
 I. Czudaj
 K. Łukawska-Pasternak
26
Jakub Olszewski - II miejsce
3 a
XIX Konkurs Regionalny Poezji, Gwary i Piosenki Śląskiej
"Lubi mi się tu ... mieszkać'' dla szkół podstawowych; kat. recytacja
 C. Wyrwa
27 Agata Malinowska - wyróżnienie 3 a
Ogólnopolski Konkurs "Z kaligrafią na co dzień..."
Centrum Edukacji Humanistycznej w Warszawie
 C. Wyrwa
28 Bartosz Grus - wyróżnienie 3 b
KRAJOBRAZ I PRZYRODA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - konkurs fotograficzny
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, oddział w Kalinie.
 D. Gambuś

Rok szkolny 2017/2018

Nr Imię i nazwisko ucznia / zespół Klasa Nazwa konkursu Nauczyciel
1
Wiktor Małysa - laureat
3 c Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego P. Górecki
2
Aleksander Kopyto - finalista
3 c Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego K. Górecka
3
Klara Piosek - finalistka
3 c Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego J. Cieślak
4
Marta Huras - finalistka
7 a Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego C. Wyrwa
5
Wojciech Kucharski - etap rejonowy
7 a Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego C. Wyrwa
6
Wiktor Małysa - etap rejonowy
3 c Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki I. Czudaj
7
Kacper Wieczorek
Wiktor Małysa         - etap rejonowy
Aleksander Kopyto
3 b
3 c
3 c
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki A. Klose
8
I miejsce w rejonie tarnogórsko-lublinieckim
drużyna dziewcząt i chłopców
  Sztafetowe Biegi Przełajowe A. Pietrzik
B. Kubica-Pinkowska
9
I miejsce - uczniowie klas IV (koło recytatorskie)
II miejsce - uczniowie klas gimnazjalnych
 
Konkurs na etiudę patriotyczną
organizowany przez Fundację "Wspieram cicho i skutecznie"
E. Prandzioch
K. Mika
10
Aleksandra Gordzielik - III miejsce
Dagmara Brzezina - III miejsce
7 a
2 e
Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu
C. Wyrwa
E. Prandzioch
11  Aleksander Kopyto - I miejsce 3 c
III Powiatowy Konkurs Historyczno-Krajoznawczy "Lubi mi się tu być - nasze ulice i ich patroni"
Kategoria klas VII SP i II - III G
Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu
K. Mika
12
Jakub Olszewski - II miejsce
Izabela Kniejska - wyróżnienie
2 a
2 d
Powiatowy Konkurs Recytatorski w ramach "Dni Mickiewiczowskich"
ZS nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu
B. Szuster
C. Wyrwa
13 Anna Gordzielik - III miejsce 2 a Etap rejonowy XXVI edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia  J. Klimanek
14 Martyna Najgebauer - II miejsce 2 a Ogólnopolski Konkurs Matematyczno – Plastyczny
„Od 1 do ∞ … czyli jeden wynik w nieskończonej ilości zadań”
Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki

K. Łukawska-Pasternak

15 Kamil Zając - I miejsce 7 a
Powiatowy Konkurs Historyczno - Artystyczny "Irena Sendlerowa i jej czasy"
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu
K. Mika
16
Aleksander Kopyto
Bartłomiej Szulc             - finaliści
3 c
2 c
VIII Wojewódzki Konkurs Informatyczny CHIPSET
Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie
E. Brol
17
Aleksandra Gordzielik
Wiktoria Anioł                - półfinalistki
7 a
7 a
 IV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
"W kręgu poezji i prozy lagrowej"
IPN w Katowicach
C. Wyrwa
18
Wojciech Kucharski - II miejsce
Marta Huras - III miejsce
                                 - kategoria klas VII
Radosław Wilk - wyróżnienie
                                 - kategoria klas IV
7 a
7 a
 
4 a
 
Miejski Konkurs Ortograficzny dla uczniów szkół podstawowych Lubliniec 2018
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublińcu
C. Wyrwa
C. Wyrwa
 
E. Prandzioch
19
Wiktor Małysa - II miejsce
Kacper Wieczorek - III miejsce
3 c
3 b
XI Powiatowy Konkurs Przyrodniczy dla Gimnazjalistów
Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu
I. Chmiel
D. Gambuś
J. Klimanek
A. Klose
20 Aleksandra Zberek - I miejsce; kategoria klasy IV-VII 7 a
 XI Konkurs Plastyczny na Świąteczną Pisankę Wielkanocną
MDK w Lublińcu
A. Rzepecka
21 I miejsce drużyny   Powiatowe Zawody w Piłce Ręcznej Szkół Podstawowych J. Wachowski
22 Aleksandra Gordzielik - III miejsce 7 a
XXX Regionalne Spotkania Recytatorskie "Wrażliwość na słowa"
etap powiatowy (kat. recytacja)
MDK w Lublińcu
C. Wyrwa
23
Zuzanna Zgoda - I miejsce
Zuzanna Bensz - wyróżnienie
4 a
Międzyszkolny Powiatowy Konkurs Plastyczny "Czytam bo lubię"
Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu
B. Koloch
24 Aleksandra Gordzielik i Wojciech Kucharski - II miejsce 7 a
I Powiatowy Konkurs Nauk Ścisłych
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublińcu
I. Chmiel
D. Gambuś
J. Klimanek
A. Klose
E. Brol
25
Zuzanna Zgoda - wyróżnienie
Szymon Sosnowski - wyróżnienie
4 a
2 a
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR"
I. Czudaj
K. Łukawska-Pasternak
26
Aleksander Kopyto i Wiktor Małysa - I miejsce
Kacper Wieczorek i Kajetan Jureczko - III miejsce
Anna Gordzielik i Cezary Dąbek - IV miejsce
3 c
3 b
2 a
Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny z Fizyki i Informatyki
ZS nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu
A. Klose
27 I miejsce  
I Przegląd Piosenki Młodzieżowej „Życie jest piękne, bo…”
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Lublińcu
K. Gembała
28
Aleksander Kopyto
Wiktor Małysa
Kacper Wieczorek
III miejsce drużynowo
3 c
3 c
3 b
IX Powiatowy Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy
Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie 
I. Chmiel
D. Gambuś
J. Klimanek
A. Klose
I. Czudaj
K. Łukawska-Pasternak
29 I miejsce drużyny  
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora
Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu
P. Bogacki
30 Martyna Chałat - III miejsce 7 a
III edycja Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Fotograficznego „Matematyka Migawką Uchwycona”
Szkoła Podstawowa nr 41 w Rudzie Śląskiej
E. Brol
31 Bartłomiej Szulc - III miejsce 2 c V Ogólnopolski Konkurs Informatyczny InfoSukces
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej
E. Brol

 

 

Rok szkolny 2016/2017

Nr Imię i nazwisko ucznia / zespół Klasa Nazwa konkursu Nauczyciel
1
 Ewa Kaczorowska
3 c
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego
Etap rejonowy
C. Wyrwa
2
 Maja Soja - I miejsce
 Dagmnra Brzezina - wyróżnienie
1 a
1 e
Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu
C. Wyrwa
E. Prandzioch
3
 Ewa Kaczorowska - I miejsce
 Maja Soja - III miejsce
 
3 c
1 a
 
Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza - kategoria gimnazjum
Konkurs recytatorski poezji Adama Mickiewicza
ZS nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu
C. Wyrwa
4  Ewa Kaczorowska - I miejsce
3 c II Wojewódzki Konkurs Multimedialny „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie”  K. Mika
5

 Martyna Widuch - III miejsce

3 c
Powiatowy Konkurs Historyczno - Krajoznawczy
"Lubi mi się tu być" - Nasze Ulice i Ich Patroni
Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu
K. Mika
6  Maja Soja - uczestniczka półfinału 1 a
III Ogółnopolski Konkurs Recytatorski "W Kręgu Poezji i Prozy Lagrowej Więźniarek KL Ravensbrück"
Katowice
C. Wyrwa
7  Michał Janik - wyróżnienie 3 c VI Powiatowy Konkurs Przyrodniczy z elementami ekologii „Przyjaciele Ziemi”
Gimnazjum nr 2 w Lublińcu
J. Klimanek
8  Zuzanna Lesik - III miejsce 3 a
Etap okręgowy XXV edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia
Katowice
J. Klimanek 
9  Ewa Kaczorowska - finalistka 3 c
VI edycja Konkursu Matematycznego MATMIX
XL Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
E. Brol
10  Maja Soja - I miejsce 1 a
 XXIX Regionalne Spotkania Recytatorskie "Wrażliwość na słowa"; etap powiatowy (kat. recytacja)
MDK w Lublińcu
C. Wyrwa
11  Julia Kazuch 3 d  XXIX Regionalne Spotkania Recytatorskie "Wrażliwość na słowa"; etap powiatowy (kat. "wywiedzione ze słowa")
MDK w Lublińcu
E. Prandzioch
12
 Maja Soja - I miejsce
 Julia Kazuch - II miejsce
1 a
3 d
 Powiatowy Konkurs Recytatorski "Echa dzieciństwa"
C. Wyrwa
E. Prandzioch
13  Jacek Famuła, Michał Janik i Krystian Koralewicz - III miejsce 3 c
 II Powiatowy Turniej Farmaceutyczny - „Ciało człowieka bez tajemnic”
Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
J. Klimanek
14  Maja Soja - laureatka 1 a
XXIX Regionalne Spotkania Recytatorskie "Wrażliwość na słowa"
(kat. recytacja), 27 kwietnia 2017 Częstochowa
C. Wyrwa
15
 Martyna Najgebauer - II miejsce
 Anna Gordzielik - III miejsce
1 a
Powiatowy Konkurs Literacki pt. "Czytanie to najlepszy sposób uczenia się" - twórczość Brandona Mull'a
Szkoła Podstawowa i Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu
C. Wyrwa
16  Szymon Sosnowski - wyróżnienie
1 a  Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR"  K. Łukawska-Pasternak
17        
18
 Kacper Wieczorek, Michał Janik i Krystian Koralewicz - I miejsce drużynowo
 Michał Janik - II miejsce
 Kacper Wieczorek - III miejsce

3 c

2 b

VIII Powiatowy Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy
Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie
 
19  Jacek Famuła - bardzo dobry wynik (złoty dyplom) 3 c Ogólnopolski Konkurs Chemiczny "Alchemik"  I. Chmiel

Rok szkolny 2015/2016

Nr Imię i nazwisko ucznia / zespół Klasa Nazwa konkursu Nauczyciel
1
 Aleksander Michalski - laureat
3 c
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki
 A. Klose
2
 Mateusz Lendzion - laureat
3 d
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii
 I. Chmiel
3
I miejsce w powiecie drużyna dziewcząt
II miejsce drużyna chłopców
 
Sztafetowe Biegi Przełajowe
 A. Pietrzik
 B. Kubica-Pinkowska

4

Jacek Famuła - I wyróżnienie (nagród nie przyznano)
2 c
Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Stanisława Barańczaka wramach XVII Regionalnych Dni Kultury Chrześcijańskiej w Kochanowicach
Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach
 C. Wyrwa
5
 Magdalena Świtała - II miejsce
 
Etap rejonowy XXIV edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia 
 J. Klimanek
6
 Ewa Kaczorowska - II miejsce
2 c
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Adama Mickiewicza w ramach obchodów Dni Mickiewiczowskich 2015
ZS nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu
 C. Wyrwa
7
 Julia Kazuch - wyróżnienie
2 d
Powiatowy Konkurs Recytatorski w ramach obchodów Dni Mickiewiczowskich 2015
ZS nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu
 E. Prandzioch
8
 I miejsce
 Mateusz Lendzion
 Aleksander Michalski
3 d
3 c
II Powiatowy Konkurs Dla Gimnazjalistów "Matematyka w biznesie"
Zespół Szkół Ogółnokształcąco - Technicznych w Lublińcu
 I. Czudaj
9
 Ewa Kaczorowska - wyróżnienie
2 c
I Wojewódzki Konkurs Multimedialny „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie”
 S. Kanclerz
10  Emilia Krawczyk - tytuł Mistrza Ortografii 1 b
XIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów gimnazjów o Puchar Starosty Powiatu Lublinieckiego
Gimnazjum nr 1 w Lublińcu
 B. Szuster
11  Mateusz Lendzion - III miejsce 3 d
V Powiatowy Konkurs Przyrodniczy z elementami ekologii „Przyjaciele Ziemi"
Gimnazjum nr 2 w Lublińcu
 J. Klimanek
12  Błżej Pyka - I miejsce 3 b
X Powiatowy Konkurs "Sudoku w Lublińcu"
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu
 K. Łukawska-Pasternak
13  Aleksander Michalski - II miejsce 3 c
IX Powiatowy Konkurs Przyrodniczy
Zespół Szkół Ogółnokształcąco - Technicznych w Lublińcu
 nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
14
I miejsce
Bartłomiej Waliszko          
Aleksander Michalski
III miejsce
Weronika Paruzel                  
Mateusz Lendzion

3 c

 

3 d

I regionalny Konkurs z Fizyki i Astronomii
ZS nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu
 A. Klose
15  Mateusz Lendzion - I miejsce
 Aleksander Michalski - II miejsce
 3 d
3 c
XI Międzygminny Konkurs Matematyczny
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach
 I. Czudaj
16  Julia Kazuch - II miejsce 2 d
Regionalne Spotkania Młodych Recytatorów "Wrażliwość na słowa" kategoria: wywiedzione ze słowa
Miejski Dom Kultury w Lublińcu
 E. Prandzioch
17  Ewa Kaczorowska - III miejsce 2 c
Przedsiębiorczość - Twoją drogą do sukcesu
ZS nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu
 A. Rzepecka
18  Mateusz Lendzion - laureat
 Aleksander Michalski - laureat
3 d
3 c
XVI Powiatowy Konkurs z Matematyki
Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych
 I. Czudaj
19
 Kacper Wieczorek - wyróżnienie
 Mateusz Lendzion - wyróżnienie
 Aleksander Michalski - wyróżnienie
1 b
3 d
3 c
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR"
 E. Brol
 I. Czudaj
20
 Zuzanna Lesik - I miejsce
 Aleksander Kopyto - II miejsce
 Jessica Korzonek - III miejsce
2 a
1 c
2 d
VI Międzynarodowy Konkurs Artystyczny
„Ars Astronomica” 
 A. Klose
21
 Magdalena Świtała - II miejsce
 Aleksander Kopyto - III miejsce
3 b
1 c
Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla gimnazjalistów
„HAVING FUN WITH THE BIG APPLE”
Zespół Szkół Ogółnokształcąco - Technicznych w Lublińcu
 E. Grobara
 K. Górecka
22
 I miejsce
 Marta Malinowska, Karolina Ledwoń i Magdalena Balwierz
2 c Ogólnopolski konkurs multimedialny „Nasze Nadleśnictwo”
Towarzystwo Przyjaciół Lasu
 I. Chmiel
23
 Kinga Lis - I miejsce
 Aleksander Kopyto - II miejsce
 Katarzyna Kulińska - III miejsce
 
 Powiatowy Konkurs Historyczno - Krajoznawczy
"Lubi mi się tu być" - Naszu Ulice i Ich Patroni
Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu
 S. Kanclerz
24
Drużynowe Mistrzostwo Polski w Badmintonie
 Agnieszka Foryta
 Hanna Szymańska
 
3 a
3 b
Ogólnopolska Gimnazjada w Badmintonie dziewcząt i chłopców
Żyraków koło Dębicy
 R. Wieczorek
25  Udział drużyny w III etapie (finał wojewódzki)   Ogólnopolski turniej piłki nożnej Coca-Cola Cup 2016  R. Wieczorek
26  III miejsce   Półfinał Wojewódzkiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców  R. Wieczorek
27  II miejsce drużynowo
 (I miejsce w turnieju miejskim)
 Weronika Paruzel - I miejsce ind.
 
Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublińcu
 W. Kolasa
28  Grand Prix dla Gimnazjum nr 1  
Dni Lublińca 2016 - "Bitwa szkół"
 

Rok szkolny 2014/2015

Nr Imię i nazwisko ucznia / zespół Klasa Nazwa konkursu Nauczyciel
1 Nina Kolasa - laureatka
3 b
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki
 I. Czudaj
2 Michał Flak - laureat 3 b  Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii  D. Gambuś
3 Nina Kolasa - finalistka 3 b  Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii  J. Klimanek
4
Mateusz Lendzion
2 d
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki
Etap rejonowy
 I. Czudaj
5
Weronika Bensz
3 c
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii
Etap rejonowy
 J. Klimanek
6
Nina Kolasa
Bartłomiej Waliszko
3 b
2 d
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki
Etap rejonowy
 A. Klose
7
Liliana Potempa
3 a
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego
Etap rejonowy
 J. Cieślak
 8 
I miejsce w powiecie
drużyna dziewcząt i drużyna chłopców
 
Sztafetowe Biegi Przełajowe 
 A. Pietrzik
 B. Kubica-Pinkowska

9

I miejsce w rejonie tarnogórsko-lublinieckim
drużyna chłopców
 
 Sztafetowe Biegi Przełajowe
 

10

Julia Doleżych - I miejsce
Julia Osiadacz - wyróżnienie
3 b
2 a
 Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Tadeusza Różewicza
ZS nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu (30.10.2014)
 B. Szuster 
 C. Wyrwa

11

 Julia Doleżych - III miejsce
3 b 
Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu
 B. Szuster
12
 Julia Osiadacz - I miejsce
 Nina Kolasa - II miejsce
 Gimnazjum nr 1 (drużyna: A. Michalski, J. Osiadacz, N. Kolasa) - I miejsce
2 a
3 b
 
X Powiatowy Konkurs Matematyczno - Bankowy
Gimnazjum w Pawonkowie 
 E. Brol
 I. Czudaj
 
13
 Mateusz Urbańczyk - II miejsce
3 a 
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Życiu i Dokonaniach prof. Zbigniewa Religi
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu
 J. Klimanek
14  Hanna Szymańska - II miejsce 2 b Etap rejonowy XXIII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia  J. Klimanek 
15

 Julia Kazuch - II miejsce

1 d

I Powiatowy Jesienny Festiwal Poezji Śpiewanej "Dziwny jest ten świat" - kategoria szkoły gimnazjalne 
Zespół Szkół Zawodoych w Lublińcu

 K. Gembała

16
 I miejsce ex aequo
 Julia Doleżych i  Barbara Kowol
 
3 b
Powiatowy Konkurs Recytatorski w ramach obchodów Dni Mickiewiczowskich 2014
ZS nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu (15.12.2014)
 B. Szuster
17

 I miejsce w powiecie

 

Halowa Piłka Nożna Chłopców 

 R. Wieczorek

18
 Ewa Kaczorowska - I miejsce
 Piotr Stępień - II miejsce
1 c
2 a
 Powiatowy Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Adama Mckiewicza w ramach obchodów Dni Mickiewiczowskich 2014
ZS nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu (15.12.2014)
 C. Wyrwa
19

 Praca zbiorowa (koło plastyczne) - II miejsce

 
Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych
kategoria II - gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, dorośli
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lublińcu 
 A. Rzepecka
20

 Wyróżnienia zdobyli:

 Michał Flak (najwyższy wynik w szkole)
 Mateusz Urbańczyk
 
3 b
3 a

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny "Geo-Planeta" 

 D. Gambuś

21

 Julia Osiadacz - III miejsce

2 a

I Powiatowy Konkurs Dla Gimnazjalistów "Matematyka w biznesie"
Zespół Szkół Ogółnokształcąco - Technicznych w Lublińcu

 E. Brol

22
 Bartłomiej Waliszko - II miejsce
 Weronika Paruzel - III miejsce

2 d

VII Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii
ZS nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

 A. Klose

23

 Nina Kolasa - III miejsce

3 b
IV Powiatowy Konkurs Przyrodniczy z Elementami Ekologii
Gimnazjum nr 2 w Lublińcu 
 J. Klimanek
24

 I miejsce w powiecie

 

 Powiatowe zawody w piłce ręcznej chłopców

 R. Wieczorek
25  Michał Flak - II miejsce 3 b
VIII Powiatowy Konkurs  Przyrodniczy dla Gimnazjalistów
Zespół Szkół Ogółnokształcąco - Technicznych w Lublińcu
 J. Klimanek
 D. Gambuś
 A. Klose
 I. Chmiel
26  I miejsce w powiecie

G1

X Forum Samorządów Uczniowskich
Liceum Ogólnokształcące w Psarach 
 
27
 III miejsce
 (I miejsce w turnieju miejskim)

G1

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublińcu
 W. Kolasa
28
 Nina Kolasa - II miejsce
 Julia Osiadacz - III miejsce
3 b
2 a
XVI Konkurs Matematyczny
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach
 I. Czudaj
 E. Brol
29
 Julia Osiadacz - wyróżnienie
 Aleksander Michalski - wyróżnienie
2 a
2 c

Konkurs Matematyczny "KANGUR" 

 E. Brol
 I. Czudaj
30 Michał Flak - wynik bardzo dobry
Mateusz Urbańczyk - wyróżnienie
Łukasz Ledwon - wyróżnienie
Hanna Adameczek - wyróżnienie
3 b
3 a
3 a
3 a

Ogólnopolski Konkurs Geo-Planeta Plus

 D. Gambuś
31

Ewa Kaczorowska - III miejsce

1 c 

Rejonowy Konkurs Historyczny „Konstytucja 3 Maja. Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego” 

 S. Kanclerz
32
 Finaliści konkursu:
 Julia Maroń
 Bartosz Lewke
  
1 b
1 a

Wojewódzki Konkurs Historyczno – Literacki „Prawda i kłamstwo o Katyniu”

 S. Kanclerz
33

 Zespół OCH - III miejsce

G1

VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żołnierskiej "Czym dla wojska jest piosenka"
Klub Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu 

 K. Gembała

34

 Mateusz Urbańczyk - I miejsce

3 a

Wielki Lubliniecki Quiz Samorządowy 

 
35
 Nina Kolasa - II miejsce
 Gimnazjum nr 1 (drużyna) - III miejsce

3 b

VII Powiatowy Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy
Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie 
 
36

 Michał Flak - mistrz języka angielskiego

3 b

Dni Językowe 2015
ZS nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu
 
37  Nina Kolasa - III miejsce 3 b 
 V Powiatowy Konkurs Matematyczny o Puchar Dyrektora Szkoły
Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
 I. Czudaj
38  Drużynowe Mistrzostwo Polski w Badmintonie
 Agnieszka Foryta
 Hanna Szymańska
 
2a
2b
Ogólnopolska Gimnazjada w Badmintonie dziewcząt i chłopców
Białystok 
 R. Wieczorek
39
 I miejsce - drużyna Gimnazjum nr 1
  Dni Lublińca 2015 - "Bitwa szkół"  
40
  Piotr Stępień - II miejsce
2 a
X Powiatowy konkurs Literacki "TWÓJ TALENT - SZANSĄ NA LEPSZY ŚWIAT"
Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie
 C. Wyrwa

Rok szkolny 2013/2014

Nr Imię i nazwisko ucznia / zespół Klasa Nazwa konkursu Nauczyciel
 1 

 Drużynowe Mistrzostwo Polski w Badmintonie

 Agnieszka Foryta

 Hanna Szymańska

1 a

1 b

Ogólnopolska Gimnazjada w Badmintonie dziewcząt i chłopców

Białystok 

 

2

 Weronika Mazurek

3 b 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

Etap rejonowy

 C. Wyrwa

3

 Natalia Anczok

 Daniel Wydmuch

3 c

3 b

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego

Etap rejonowy

 K. Górecka

 A. Wośko

4

 Dawid Wiśniowski

3 b

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki

Etap rejonowy

 A. Klose

5

 Nina Kolasa

 Szymon Stec

2 b

3 c

XIII Wojewódzki Konkurs Biblijny

Etap rejonowy

 ks. M. Choroszewski

6  Daniel Wydmuch - zwycięzca półfinału  3 b XVI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego   C. Wyrwa
7

 I miejsce w powiecie

 III miejsce w rejonie tarnogórsko-lublinieckim

 drużyna chł.  Sztafetowe Biegi Przełajowe  
8

 Natalia Anczok - II miejsce

 Julia Doleżych - III miejsce

3 c

2 b

 Powiatowy Konkurs Recytatorski „ Echa dzieciństwa” i Poezja Patriotyczna

CKZ i U  w Lublińcu

 C. Wyrwa

 B. Szuster

9

 Weronika Mazurek - III miejsce

 Kinga Matusek - V miejsce

 Paulina Dubas - XI miejsce

3 b

3 a

3 c

V Konkurs Wiedzy o Języku Polskim w Kaletach

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców, Uniwersytet Opolski

 C. Wyrwa
10

 Daniel Wydmuch - III miejsce

 Wyróżnienia otrzymały:

 Julia Doleżych, Weronika Paruzel, Oliwia Zakrzewska, Aleksandra Chałupka

3 b

Powiatowy Konkurs Recytatorski oraz Poezji Śpiewanej - Dni Mickiewiczowskie

Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

 C. Wyrwa

 B. Szuster

 E. Prandzioch

11  Nina Kolasa - III miejsce 2 b

IX Powiatowy Konkurs Matematyczno - Bankowy

Gimnazjum w Pawonkowie

 I. Czudaj
12

 Dawid Wiśniowski - II miejsce (konkurs wiedzy)

 Arkadiusz Krysik i Michał Dandyk - I miejsce (prezentacja o zjawiskach astronomicznych)

 Bartłomiej Waliszko - III miejsce (prezentacja o zjawiskach astronomicznych)

3 b

3 a

1 d

VI Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii

Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

 A. Klose
 13

 Drużyna w składzie:

 Nina Kolasa, Natalia Anczok, Dawid Wiśniowski iDaniel Wydmuch zajęła II miejsce

 2b, 3c, 3b, 3b

 Ekonomia na wesoło

Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

 I. Czudaj

 E. Wenzik

 14

 Weronika Mazurek - III miejsce

3 b

Powiatowy Konkurs Przyrodniczy dla Gimnazjalistów

Zespół Szkół Ogółnokształcąco - Technicznych w Lublińcu

 J. Klimanek

 A. Klose

 D. Gambuś

 I. Chmiel

 15

 Weronika Bensz - I miejsce

 Mariusz Mańka - II miejsce

 Magdalena Stemarowicz - III miejsce

2 c

2 a

2 a

Szkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowym Odżywianiu i Żywności - Wiemy, co jemy

 J. Klimanek

 B. Kubica-Pinkowska

 16

 Michał Flak - Tytuł Mistrza Ortografii

 Weronika Mazurek - II miejsce

 Magdalena Zając - III miejsce

2 b

3 b

2 b

XI Powiatowy Konkurs Ortograficzny "Dyktando 2014"

Gimnazjum nr 1 w Lublińcu

 
 17

 Michał Flak - I miejsce

 Dawid Wiśniowski - II miejsce

2 b

3 b

Powiatowe Dni Europejskie 2014 - konkursy dla gimnazjów

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

 
 18  Oliwia Ostrowska z zespołem - I miejsce 3 c 

Powiatowe Dni Europejskie 2014 - konkursy dla gimnazjów

Konkurs piosenki obcojęzycznej

Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

 K. Gembała
 19  Michał Flak  wyróżnienie i najlepszy wynik w szkole  Anna Bromer  wyróżnienie  Dawid Wiśniowski wyróżninie  Weronika Bensz wyróżnienie  Łukasz Ledwon  wyróżnienie

2 b

3 b

3 b

2 c

2 a

Ogólnopolski Konkurs Geo-Planeta Plus

 D. Gambuś
 20  Mateusz Płonka - III miejsce

3 a

Powiatowy Konkurs Wiedzy Informatycznej

Zespół Szkół Ogółnokształcąco - Technicznych w Lublińcu

 W. Kolasa
 21

 Hanna Szymańska - I miejsce

 Agnieszka Foryta - II miejsce

 Gimnazjum nr 1 - I miejsce drużynowo

1

1 a

X Gimnazjada w Sportach Halowych 2014 - Badminton

Śląski Szkolny Związek Sportowy

 R. Wieczorek
 22

 Gimnazjum nr 1 - I miejsce drużynowo (Nina Kolasa, Natalia Anczok, Michał Flak)

 Natalia Anczok - III miejsce

3 c

VI Powiatowy Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy

Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie

 
 23

 Aleksander Michalski - wyróżnienie

 Nina Kolasa - wyróżnienie

1 c

2 b

Konkurs matematyczny "KANGUR"

I. Czudaj
 24

Arkadiusz Krysik i Michał Dandyk - I miejsce

Julia Osiadacz i Sandra Koszarek - II miejsce

Bartłomiej Waliszko - III miejsce

3 a

1 a

1 d

Szkolny konkurs na prezentację multimedialną

"Zabytki krajów Unii Europejskiej"

 
 25

Michał Flak - I miejsce

Nina Kolasa - II miejsce

Magdalena Świtała, Sabina Stróżyk i Mateusz Urbańczyk - III miejsce

2b

2b

1 b, 3 b i 2 a

I Szkolny Konkurs Wiedzy Geograficzno-Turystycznej

D. Gambuś
 26

Daniel Wydmuch - I miejsce

Natalia Anczok - II miejsce

3 b

3 c

III Powiatowy Konkurs języka angielskiego

"Having Fun with England"

Zespół Szkół Ogółnokształcąco - Technicznych w Lublińcu 

A. Wośko

K. Górecka

 27

Laureatki konkursu

Weronika Paruzel i Karolina Gondek

1 d

Konkursu na monografię historyczno-literacką

„Ocalić od zapomnienia”

Pracownia Profilaktyki i Współpracy ze Środowiskiem Pałacu Młodzieży w Katowicach przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach

 A. Klose
 28

Weronika Wąsala - II miejsce

Jagoda Skindzier - wyróżnienie

1 b

1 a

Plastyczny Konkurs Przyrodniczy "Wprost nie wprost"

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

 A. Klose
 29

Nina Kolasa - II miejsce

2 b

IV Powiatowy Konkurs Matematyczny o Puchar Dyrektora Szkoły

Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

 I. Czudaj

Rok szkolny 2012/2013

1

Paweł Doleżych - finalista Weronika Mazurek - finalistka

3 c

2 b

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii

2

Dawid Wiśniowski - finalista

2 b

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki

3

Katarzyna Szleper - finalistka

2 b

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego

4

Weronika Mazurek Daniel Wydmuch

2 b

2 b

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

Etap rejonowy

5

Natalia Anczok

2 c

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego

Etap rejonowy

6

Anna Bromer Robert Piosek

2 b

1 c

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego

Etap rejonowy

7

Gimnazjum nr 1 - VII miejsce w województwie

(I miejsce w rejonie tarnogórsko-lublinieckim)

 

Gimnazjada Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców

8

Gimnazjum nr 1 - II miejsce w rejonie tarnogórsko-lublinieckim

 

Gimnazjada Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt

9

Wiktoria Benk i Karolina Zmorek - wyróżnienia

3 a

Wojewódzki Konkurs Poetycki

Muzeum Haliny Poświatowskiej w Częstochowie

10

Grupa teatralna ,,Lipa" - II miejsce

Joanna Sawczuk, Bartosz Pasieka - ,,osobowość sceniczna"

 

IV Wojewódzki Konkurs na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym "Proforma"

Organizatorami byli: Wojewoda Śląski i Śląski Kurator Oświaty

11

Oliwia Majer - I miejsce

2 a

"Lubliniec - moje miasto mój dom"

konkurs plastyczny z okazji 740-lecia Lublińca

12

Joanna Sawczuk – I miejsce Gabriela Kowol – II miejsce Julia Doleżych – III miejsce Natalia Anczok – wyróżnienie

3 a

3 d

2 c

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Echa dzieciństwa”

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu

13

Mateusz Kuśnierz - I miejsce

(kategoria 12-13 lat)

1 a

III Mikołajkowe Zawody Pływackie dla Dzieci

Oddział Miejski WOPR w Lublińcu; pod patronatem Burmistrza Miasta Lublińca

14

Patrycja Wąsik - I miejsce

3 a

XXI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża; etap rejonowy

Organizator - Polski Czerwony Krzyż.

15

Monika Niesłony - I miejsce Michał Malik - II miejsce Karolina Zając, Paweł Doleżych - III miejsce

3 b

3 d

3 c

Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS

16

Magdalena Zając - I miejsce Julia Dubowska - wyróżnienie Angelika Borszcz - wyróżnienie

1 c

1 c

1 c

Powiatowy Konkurs Plastyczny na plakat o tematyce HIV/AIDS

pt. "Czerwona wstążeczka". Organizator - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

17

Patrycja Wąsik - III miejsce

Weronika Mazurek - IV miejsce

3 a

2 b

IV Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

Gimnazjum w Kaletach we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Językoznawców przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego

18

Gimnazjum nr 1 - I miejsce

 

Powiatowy turniej o puchar Starosty Lublinieckiego w halowej piłce nożnej chłopców organizowany przez zarząd powiatowy SZS w Lublińcu

19

Wojciech Ligarski - I miejsce

Gabriela Kowol i Dariusz Lesz - II miejsce

3 b

3 d

V Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii - kategoria Eksperyment

Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

20

Patrycja Wąsik

3 a

VIII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

uczestniczka zawodów II stopnia

21

Gabriela Kowol - III miejsce  kat. recytacja

Bartosz Pasieka - wyróżnienie kat. "wywiedzione ze słowa"

3 d

3 a

Eliminacje powiatowe XXV Regionalnych Spotkań Młodych Recytatorów "Wrażliwość na słowa"

Miejski Dom Kultury w Lublińcu

22

Język angielski:

    Marlena Pijewska - I miejsce

    Natalia Anczok - II miejsce

    Piotr Białas - III miejsce

Język niemiecki:

    Patrycja Wąsik - I miejsce

    Oliwia Majer - II miejsce

    Michał Flak - III miejsce

3 a

2 c

3 a

3 a

2 a

1 b

Szkolny Konkurs Krajoznawczy

23

Patrycja Wąsik - II miejsce

Weronika Mazurek - III miejsce

3 a

2 b

X Powiatowy Konkurs Ortograficzny "Dyktando 2013"

Gimnazjum nr 1 w Lublińcu

24

Patrycja Wąsik - I miejsce

3 a

VI Powiatowy Konkurs Przyrodniczy dla Gimnazjalistów

Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu

25

Patrycja Wąsik - I miejsce w powiecie

                          IX miejsce w województwie

3 a

XXI Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

Śląski Oddział Okręgowy PCK

26

Gimnazjum nr 1 - I miejsce

 

Miejski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

w kategorii szkół gimnazjalnych

27

Natalia Anczok - I miejsce

                         "Mistrz języka angielskiego"

2 c

Powiatowe Dni Językowe dla szkół gimnazjalnych

Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

28

Gimnazjum nr 1 - II miejsce

  zespół humanistyczno - językowy w składzie: Patrycja Wąsik IIIa, Karolina Zmorek IIIa i Bartosz Pasieka IIIa - I miejsce

  zespół plastyczno - techniczny w składzie: Klaudia Rokosa IIIa, Gabriela Kowol IIId, Dariusz Lesz IIId - III miejsce

 

II Powiatowym Turnieju Młodych Talentów dla gimnazjalistów

Gimnazjum im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu

29

Paweł Doleżych - II miejsce

3 c

II Powiatowy Konkurs Przyrodniczy z Elementami Ekologii „PRZYJACIELE ZIEMI” pod patronatem Burmistrza Miasta Lublińca

Gimnazjum nr 2 w Lublińcu

30

Dominika Gruca - II miejsce

Jakub Fikus - finalista

Grzegorz Marondel - finalista

2 c

2 c

2 c

IV edycja Wojewódzkiego Konkursu ,,Prawda i kłamstwo o Katyniu”

Konkurs organizowany jest przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jadwigę Wiśniewską a patronat naukowy sprawuje IPN Katowice.

31

Zespół instrumentalno - wokalny Gimnazjum nr 1 - I miejsce

 

XV Lubliniecka Wiosna Kulturalna

Miejski Dom Kultury w Lublińcu

32

Bartosz Pasieka - II miejsce

Gabriela Kowol - wyróżnienie

3 a

3 d

IV edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Jacka Kaczmarskiego "On natchniony i młody był..."

Miejski Domu Kultury w Kaletach

33

Gabriela Kowol – I miejsce

Joanna Sawczuk - III miejsce

3 d

3 a

V Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego

Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu

34

Gimnazjum nr 1 - I miejsce

 

Mistrzostwa Lublińca Szkół Gimnazjalnych w pływaniu o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej

35

Gimnazjum nr 1 - I miejsce

 

VII Powiatowy Konkurs Języka Polskiego "Zabawy z literaturą i językiem"

Z S-P Gimnazjum w Ciasnej

36

Gimnazjum nr 1 - III miejsce

 

Regionalny Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie

37

Nina Kolasa - wyróżnienie

Natalia Anczok – wyróżnienie

Mateusz Lasoń - wyróżnienie

1 b

2 c

3 d

Konkurs matematyczny "KANGUR"

38

Kamil Makowski i Bartosz Kus - II miejsce

2 c

III Międzynarodowy Konkurs Ars Astronomica

Stowarzyszenie Astronomia Nova i Instytut Fizyki AJD w Częstochowie

39

Szymon Spałek- Małolepszy - II miejsce

Piotr  Białas - V  miejsce

3 a

3 a

II  Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów „Having Fun with Scotland”

40

Damian Suchorski - I miejsce

Bartosz Pasieka - II miejsce

Magdalena Stemarowicz, Mateusz Urbańczyk i Łukasz Ledwon - III miejsce

3 c

3 a

1 a

Szkolny konkurs na prezentację multimedialną

„Znane postaci Unii Europejskiej”

41

Karolina Zmorek - wyróżnienie

3 a

XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. ks. Jana Twardowskiego

42

Gimnazjum nr 1 - IV miejsce

 

Gimnazjada Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego w piłce siatkowej dziewcząt

42

Gimnazjum nr 1 - II miejsce

 

Gimnazjada Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego w piłce siatkowej plażowej dziewcząt

43

Wiktor Zberek  - I miejsce Kamila Uszko - II miejsce Klaudia Wróbel - III miejsce

Ic

Ib

Ia

Szkolny konkurs na wykonanie projektu graficznego - nadruku na koszulkę

44

Gimnazjum nr 1 - 10 miejsce

 

Nasze gimnazjum zostało sklasyfikowane na bardzo wysokim 10 miejscu w klasyfikacji szkół gimnazjalnych, prowadzonej przez Śląski Szkolny Związek Sportowy.