Powrót uczniów klas I-III do nauki stacjonarnej

W związku z informacją dotyczącą powrotu uczniów klas I-III do szkoły, od dnia 4 maja 2021r. uczniowie w/w klas wracają do nauki stacjonarnej wg dotychczasowego planu lekcji (plan dostępny na stronie internetowej szkoły). Stacjonarnie odbywać się będą również wszystkie zajęcia pozalekcyjne wg ustalonego harmonogramu.

Jednocześnie przypomina się, iż powrót uczniów do szkoły odbywać się będzie w reżimie sanitarnym tzn. maseczki, dezynfekcja i dystans. Sale lekcyjne i korytarze będą systematycznie wietrzone, a przy sprzyjającej pogodzie uczniowie będą spędzać przerwy na boisku szkolnym.

Od wtorku 4 maja br. wznawia również swoją działalność stołówka szkolna, która będzie wydawać obiady, dla uczniów korzystających z dożywiania przed nauczaniem zdalnym. W przypadku rezygnacji lub chęci zapisania dziecka na obiad, proszę indywidualnie kontaktować się z firmą cateringową "SZOPA" Sebastian Piotrowski tel.: 579 600 103.

Do dnia 16 maja 2021r. uczniowie klas IV-VIII uczą się zdalnie, czyli bez zmian. Natomiast od 17 maja 2021r. uczniowie w/w klas przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym. Szczegółowe informacje dotyczące nauki w systemie hybrydowym zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Katarzyna Górecka
Dyrektor SP4

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

W 2021 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w sierpniu 2020 r., tj. egzamin ósmoklasisty – od 25 do 27 maja.

Podobnie jak w roku ubiegłym wszystkie egzaminy zostaną przeprowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez CKE, MEiN i GIS, które zostały ogłoszone na stronie internetowej CKE 19 kwietnia br.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów w związku z epidemią SARS-CoV-2. >>>>

Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r. >>>>

Konferencja MEiN na temat egzaminu maturalnego i ósmoklasisty – dyrektor CKE Marcin Smolik  Konferencja prasowa Ministra Edukacji i Nauki na temat egzaminu maturalnego i ósmoklasisty 

Bierzemy udział w akcji Żonkile

zonkile19 kwietnia przypada 78 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile, w którą w tym roku włączyła się również NASZA SZKOŁA. Uczniowie na lekcjach wysłuchali przygotowane przez organizatorów słuchowiska oraz wykonali papierowe żonkile – symbole pamięci o powstaniu. Część uczniów skorzystała z przygotowanych szablonów, niektórzy wykonali według własnego pomysłu.

Dlaczego żonkil?

W czasie powstania w getcie warszawskim walczył człowiek, który później, po wojnie, starał się zachować pamięć o tych trudnych dniach i trudnej historii. Przychodził w Warszawie pod pomnik Bohaterów Getta Warszawskiego i składał bukiet kwiatów – żółtych żonkili. Ten pan już nie żyje, ale my kontynuujemy jego działanie i na znak pamięci robimy papierowe żonkile.

Alicja Migoń

Wirtualne Targi Edukacyjne Powiatu Lublinieckiego

Drodzy uczniowie, Szanowni Rodzice!
Serdecznie zapraszamy na Wirtualne Targi Edukacyjne Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Lublinieckiego.
Targi zostały utworzone na platformie Google Classroom. Instrukcja, w jaki sposób dołączyć do wydarzenia została przekazana poprzez dziennik elektroniczny oraz Teams.
 Na platformie będą dostępne od 15 kwietnia prezentacje oraz ulotki szkół ponadpodstawowych z Lublińca a także dane przedstawicieli wszystkich szkół, którzy 15 kwietnia, od godz. 15.00 do 17.00 będą pełnić dyżury, czekając na Wasze pytania.
 
Z wyrazami szacunku
Ewelina Pokaczajło
Powiatowy doradca zawodowy

Informacja 8.04.2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA NAUKI ZDALNEJ

do 18 KWIETNIA 2021r.

W związku z przedłużeniem obostrzeń przez Ministra Zdrowia informuję, iż nauka zdalna w szkole podstawowej zostaje wydłużona do 18 kwietnia 2021r. na zasadach obowiązujących w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na wniosek rodziców, którzy zatrudnieni są w niżej wymienionych podmiotach, istnieje możliwość uzyskania opieki dla dzieci na terenie szkoły podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły. Dotyczy to:

 1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. rodziców dzieci, którzy:
  1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
  3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  5. wykonują działania ratownicze,
  6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu  art.6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876 i 2369),
  7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
  8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art.67 i art.69  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
  9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.
 
                                                                       Grażyna Grobara-Rakowska          
                                                                                         Wicedyrektor SP4
 

Światowy Dzień Zdrowia. Zasada 20/20/20

         W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia, w szkole skupiono się na bardzo istotnym zagadnieniu dotyczącym dbania o wzrok. Jest to niezwykle ważne w związku
z trwającym trybem nauki zdalnej i znacznym wydłużeniem się czasu spędzanego przed ekranami komputerów, laptopów, smartfonów…
       Wychowawcy klas 1-8 mieli możliwość wykorzystania przygotowanej na ten cel ciekawej prezentacji i omówienia tematu ze swoimi uczniami. Prezentacja zawierała między innymi treści dotyczące objawów syndromu widzenia komputerowego (CVS). Znalazło się w niej również 9 cennych porad na temat „Jak zadbać o wzrok w czasie nauki zdalnej?”.
         Szczególny nacisk położono na omówienie i zachęcenie wszystkich do stosowania zasady 20/20/20, która mówi o tym, że przerwa jest równie ważna jak nauka przy komputerze. Zasada ta polega na tym, że po każdych 20 minutach pracy należy zrobić przerwę, przerzucić wzrok i przez 20 sekund patrzeć na obiekt znajdujący się w odległości min. 20 stóp (ok. 6 m).
       Regularne przerwy na patrzenie w dal pozwalają oczom rozluźnić się i zrelaksować, co wpływa na lepszy komfort widzenia. Zachęcamy wszystkich do wyrobienie takiego nawyku. Dzięki dbaniu o wzrok nasze oczy mogą nam dobrze służyć przez wiele lat.

                                                                                       I. Chmiel, J. Klimanek, M. Potempa

logosp4 3Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu

publikuje listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 1 klasy

Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu na rok szkolny 2021/2022

Lista >>>


 

Informacja 30.03.2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

z dnia 26 marca 2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu uprzejmie informuje, iż rodzice, którzy zatrudnieni są w niżej wymienionych podmiotach, mają możliwość uzyskania opieki dla swoich dzieci na terenie szkoły podczas ograniczenia funkcjonowania szkoła.

Szkoła zorganizuje zajęcia dla dzieci rodziców, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6pkt5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art.67 i art.69 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.
                                                                                                          Katarzyna Górecka
                                                                                                          Dyrektor SP4