Świetlica szkolna

Zapraszamy do świetlicy

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku

w godzinach: 6:45 - 16:00

Świetlica pełni także dyżur podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych według potrzeb uczniów i rodziców.

Świetlica funkcjonuje w sali nr 2 na parterze, która składa się z trzech pomieszczeń

 

Nauczyciele – wychowawcy świetlicy:

 

 • Ilona Chmiel
 • Agnieszka Dymarek
 • Justyna Klimanek
 • Wojciech Kolasa
 • Natalia Lipińska
 • Iwona Michalak - Małek
 • Anna Pindych
 • Marzena Pospiech
 • Katarzyna Skuballa

 

Zasady zachowania w świetlicy

Świetlica to przyjazna strefa zabawy i nauki.

Wczasie wycieczek idziemy razem z grupą.

Izawsze pamiętamy myć ręce przed posiłkami.

E – to zasada :mówimy do siebie cicho a nie krzyczymy.

Tworzymy zgraną gromadą, bo jesteśmy koleżeńscy.

Lubimy czystość i porządek, dlatego odkładamy zabawki do półek.

Informujemy nauczyciela o złym samopoczuciu.

Chcemy aktywnie brać udział w zajęciach.

Absolutnie w świetlicy mamy dobry humor.

 

Jesteśmy kulturalni i uprzejmi dla siebie

E- to zasada: nie przerywany innym, gdy mówią.

Samowolnie nie wychodzimy ze świetlicy prosimy o pozwolenie nauczyciela.

Twórczo, wspólnie i bezpiecznie się bawimy.

 

Sł uchamy siebie wzajemnie.

Uśmiechem odpłacamy na uśmiech.

Przepraszam, proszę, dziękuję, dzień dobry i dowiedzenia to nasze dobre zwyczaje.

E- to zasada: pijemy, jemy posiłki przy stoliku.

Reguły i zasady są jednakowe dla całej naszej

GROMADY

 

1. Zajęcia integracyjne.

Cele:

 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • stworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej
 • rozwijanie aktywności ruchowej podczas zabawy
 • wprowadzenie radosnego nastroju i dobrego samopoczucia
 • usprawnianie małej i dużej motoryki
 • zabawa karaoke
 • budowanie satysfakcjonujących więzi koleżeńskich

Metody:

 • stosowanie aktywizujących metod pracy z grupą
 • gry i zabawy stolikowe
 • zabawy integracyjne
 • zajęcia ruchowe

2. Zajęcia dydaktyczne.
Cele:

 • udzielenie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce
 • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
 • wspieranie ucznia w rozwoju poznawczym
 • organizowanie nauki w przyjaznej atmosferze
 • praca z uczniem zdolnym

Metody:

 • pomoc w odrabianiu pracy domowej
 • przygotowanie się uczniów do zajęć
 • organizacja konkursów
 • organizowanie wspólnych imprez
 • nauka własna pod opieką nauczyciela
 • gry i zabawy rozwijające pamięć

3. Zajęcia czytelniczo – medialne.
Cele:

 • doskonalenia techniki czytania i aktywnego słuchania
 • ćwiczenie i rozwijanie pamięci
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni
 • wdrożenie różnych formy pracy z tekstem czytanym
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem

Metody:

 • systematyczna praca z książką
 • samodzielne czytanie książek przez uczniów
 • rozwijanie wypowiedzi ustnych np. opowiadania na głos , wczuwania się w różne role
 • czytanie z podziałem na role
 • czytanie z różnym natężeniem głosu
 • tworzenie historyjki obrazkowej
 • oglądanie filmów edukacyjnych i bajek
 • organizowanie konkursów

4. Zajęcia z wykorzystaniem urządzeń interaktywnych.
Cele:

 • nauka poprzez ruch i zabawę
 • rozwijanie koordynacji ruchowej, wzrokowej
 • rozwijanie koncentracji
 • rozwijanie umiejętności społecznych
 • rozwijanie kreatywności
 • interaktywna rozrywka

Metody:

 • gry i zabawy ze ścianką interaktywną Knoocker
 • gry i zabawy na interaktywnej podłodze „Magiczny dywan”

5. Zajęcia grafomotoryczne.
Cele:

 • doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się narzędziami pisarskimi
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i motoryki małej
 • poprawianie poziomu graficznego pisma i rysunków
 • korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych

Metody:

 • pogrubianie konturów, czyli wodzenie po wzorze figur geometrycznych, prostych szlaczków, konturów obrazków
 • rysowanie wzorów po śladzie kropkowym lub kreskowym
 • rysowanie za pomocą szablonów figur geometrycznych i nieskomplikowanych przedmiotów
 • dyktanda graficzne
 • zamalowywanie kredkami małych przestrzeni (konturów geometrycznych, konturów stempelków, obrazków z książeczek do malowania),
 • kreskowanie wypełnianie konturów kolorem za pomocą równoległych kresek poziomych lub pionowych (z zachowaniem kierunków od lewej do prawej i od góry do dołu),
 • rysowanie szlaczków

6. Zajęcia plastyczno-techniczne.
Cele:

 • odkrywanie indywidualnych talentów uczniów
 • przygotowywanie uczniów do różnych konkursów plastycznych, technicznych
 • rozwijanie zainteresowań plastyczno-technicznych
 • zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi
 • pobudzanie kreatywności
 • odkrywanie przyjemności tworzenia i wyrażania siebie poprzez środki plastyczne
 • rozbudzanie wrażliwość estetycznej
 • rozwijanie sprawność manualnych, orientacji przestrzennej - zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne klockami

Metody:

 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-motorycznej dzieci  
 • ćwiczenia koncentracji, uwagi oraz spostrzegawczości poprzez tworzenie modeli i konstrukcji z papieru z wykorzystaniem metody origami
 • przygotowanie gazetek okolicznościowych i wystaw
 • wykonywanie elementów do dekoracji świetlicy
 • rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie na tematy dowolne oraz podane przez nauczyciela
 • kolorowanie ilustracji
 • fingerprint –malowanie odciskami palców

7. Zajęcia kształtujące dobre maniery.
Cele:

 • zapoznanie i utrwalanie zasad savoir - vivre
 • kształtowanie kulturalnych nawyków zachowania się w życiu codziennym

Metody:

 • systematyczne egzekwowanie dobrych manier w szkole
 • egzekwowanie zasad zachowania w świetlicy
 • ćwiczenia praktyczne czyli odgrywanie różnego rodzaju scenek sytuacyjnych z zastosowanie form grzecznościowych

8. Zajęcia ekologiczne.
Cele:

 • dostarczanie wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska
 • zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska
 • dbanie o teren wokół szkoły
 • umiejętność odpowiedzialnego zachowania się w terenie

Metody:

 • współpraca i wymiana wiedzy oraz doświadczeń
 • obserwacje przyrodnicze terenu wokół szkoły
 • warsztaty na temat np. znaczenia wody, energii, segregacji odpadów, opakowań ekologicznych, biodegradacji
 • udział w konkursach, akcjach np. zbierania nakrętek, baterii

9. Zajęcia kształtujące wrażliwość społeczną.
Cele:

 • kształtowanie umiejętności społecznych uczniów
 • rozwijanie wrażliwości i empatii

Metody:

 • udział w akcjach i zbiórkach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły np. przez Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło PCK

10. Zajęcia ruchowe.
Cele:

 • rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów
 • rozładowanie napięcia i nadmiaru energii
 • rozbudzanie aktywności fizycznej poprzez zabawę
 • poznawanie zalet aktywnego wypoczynku
 • poznanie sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego

Metody:

 • zabawy sportowe na powietrzu lub w sali gimnastycznej
 • zabawy z wykorzystaniem np.: piłek, skakanek, woreczków
 • organizacja turniejów itp.
 • gra np. w piłkę nożną, w dwa ognie, rzuty do kosza
 • zabawy animacyjne

 

 

 

 

 

 

RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Godzina

Plan dnia świetlicy

06:45 - 07:45

Schodzenie się dzieci do świetlicy. Swobodne rozmowy z dziećmi na różne tematy. Spożywanie pierwszego śniadania. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań. Poranne ćwiczenia ruchowe.

07:45 – 11:30

Zapewnienie opieki uczniom, którzy rozpoczynają lekcje w późniejszych godzinach oraz tym, którzy nie uczęszczają na religię, język mniejszości narodowej. Zapewnienie opieki uczniom w powodu absencji nauczyciela. Realizacja zadań statutowych szkoły.

11:30 – 11:45

Dyżur wychowawców świetlicy podczas spożywania obiadu (pierwsza tura).

11:45 – 12:30

Zapewnienie opieki uczniom, którzy skończyli lekcje i czekają na odbiór przez rodziców lub na obiad oraz tym, którzy nie uczęszczają na religię, język mniejszości narodowej.

12:30 – 12:45

Dyżur wychowawców świetlicy podczas spożywania obiadu (druga tura).

12:45 – 13:35

Wypoczynek poobiedni. Zabawy dowolne według zainteresowań uczniów.

13.35 – 15:30

Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce. Zajęcia programowe prowadzone przez nauczycieli – wychowawców zgodnie z tygodniowym planem pracy świetlicy.

15:30 – 16:00

 

Porządkowanie sali. Odbieranie dzieci przez rodziców, opiekunów.

 

 

Dzienny rozkład dnia może podlegać modyfikacjom.

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

rok szkolny 2019/2020

zakres

Wynik średni w %

kraj

województwo

powiat

gmina

szkoła

stanin szkoły

 j. polski

59 59,29 59,57 60,18 64,15
6

 matematyka

46 45,67 43,92 44,04 47,15
6

 j. angielski

54 55,24 53,14 56,62 59,91
6

 j. niemiecki

45 48,45 45,33 50,23  54,33 7

rok szkolny 2018/2019

zakres

Wynik średni w %

kraj

województwo

powiat

gmina

szkoła

stanin szkoły

j. polski

63

64,12

62,35

59,09

57,19

4

matematyka

45

44,74

40,71

39,33

45,53

6

j. angielski

59

60,23

56,50

57,46

57,61

6

j. niemiecki

42

43,09

43,94

44,80

 

 

Rok szkolny 2018/2019

Wynik średni w % Szkoła Powiat Województwo Kraj Stanin szkoły
Język polski 68,05 63,27 63,39 63 7
Historia i wiedza o społeczeństwie 58,59 57,81 58,32 59 6
Matematyka 41,82 42,42 41,30 43 5
Przedmioty przyrodnicze 49,25 49,11  48,58  49 5
J. angielski - poziom podstawowy 77,67  69,45  69,19  68  7
J. angielski - poziom rozszerzony 61,05 52,32  52,94  53  -
J. niemiecki - poziom podstawowy 61,37 59,17  51,53  51  7
J. niemiecki - poziom rozszerzony --       -

 

Rok szkolny 2017/2018

Wynik średni w % Szkoła Powiat Województwo Kraj Stanin szkoły
Język polski 63,85 66,11 67,87 68 4
Historia i wiedza o społeczeństwie 58,00 59,55 58,87 59 5
Matematyka 46,62 52,26 51,11 52 4
Przedmioty przyrodnicze 53,58 56,41 55,38 56 5
J. angielski - poziom podstawowy 67,44 68,74 69,44 68 5
J. angielski - poziom rozszerzony 50,38 51,89 52,35 52  -
J. niemiecki - poziom podstawowy 65,41 61,33 52,32 52 7
J. niemiecki - poziom rozszerzony --       -

 

 Rok szkolny 2016/2017

Wynik średni w % Szkoła Powiat Województwo Kraj Stanin szkoły
Język polski 73,62 69,01 69,76 69 7
Historia i wiedza o społeczeństwie 60,46 57,92 58,62 59 6
Matematyka 44,75 44,56 45,76 47 5
Przedmioty przyrodnicze 52,88 50,82 51,69 52 6
J. angielski - poziom podstawowy 75,90 69,69 68,18 67 7
J. angielski - poziom rozszerzony 56,98 50,17 49,36 49  -
J. niemiecki - poziom podstawowy 64,80 60,88 54,84 54 7
J. niemiecki - poziom rozszerzony -- 34,97 49,81 41 -

 Rok szkolny 2015/2016

Wynik średni w % Szkoła Powiat Województwo Kraj Stanin szkoły
Język polski 66 67 69 69 5
Historia i wiedza o społeczeństwie 58 57 56 56 6
Matematyka 45 47 48 49 5
Przedmioty przyrodnicze 51 51 51 51 5
J. angielski - poziom podstawowy 68 63 65 64 6
J. angielski - poziom rozszerzony 45 43 45 45  -
J. niemiecki - poziom podstawowy 66 66 58 57 6
J. niemiecki - poziom rozszerzony   43 59 44 -

Rok szkolny 2014/2015

Wynik średni w % Szkoła Powiat Województwo Kraj Stanin szkoły
Język polski 61 59 62 62 5
Historia i wiedza o społeczeństwie 63 64 64 64 5
Matematyka 47 49 47 48 5
Przedmioty przyrodnicze 54 50 49 50 7
J. angielski - poziom podstawowy 73 66 68 67 7
J. angielski - poziom rozszerzony 56 47 48 48  
J. niemiecki - poziom podstawowy 70 65 58 57 7
J. niemiecki - poziom rozszerzony 51 41 49 41  

Rok szkolny 2013/2014

Wynik średni w % Szkoła Powiat Województwo Kraj Stanin szkoły
Język polski 70 70 69 68 6
Historia i wiedza o społeczeństwie 59 59 59 59 5
Matematyka 49 48 46 47 6
Przedmioty przyrodnicze 56 54 52 52 7
J. angielski - poziom podstawowy 68 66 68 67 6
J. angielski - poziom rozszerzony 46 45 45 46  
J. niemiecki - poziom podstawowy 66 63 56 54 7
J. niemiecki - poziom rozszerzony 63 46 45 39  

 

Rok szkolny 2012/2013

Wynik średni w % Szkoła Powiat Województwo Kraj Stanin szkoły
Język polski 62 59 62 62 5
Historia i wiedza o społeczeństwie 56 57 58 58 5
Matematyka 43 46 47 48 4
Przedmioty przyrodnicze 58 58 59 59 5
J. angielski - poziom podstawowy 67 61 64 63 6
J. angielski - poziom rozszerzony 44 46 45 45  
J. niemiecki - poziom podstawowy 70 68 59 58 7
J. niemiecki - poziom rozszerzony 60 49 48 40  

 

Rok szkolny 2011/2012

Wynik średni w % Szkoła Powiat Województwo Kraj Stanin szkoły
Język polski 68,13 66,61 65,99 65 6
Historia i wiedza o społeczeństwie 61,32 61,59 60,92 61 5
Matematyka 48,62 49,20 46,63 47 6
Przedmioty przyrodnicze 51,49 50,85 49,91 50 6
J. angielski - poziom podstawowy 69,86 65,59 64,09 63 7
J. angielski - poziom rozszerzony 53,14 51,16 45,61 46 -
J. niemiecki - poziom podstawowy 71,67 66,06 57,67 57 7
J. niemiecki - poziom rozszerzony 46,28 39,20 36,30 33 -

 

Rok szkolny 2010/2011

 Wynik średni w punktach Szkoła Powiat Województwo Kraj
Część humanistyczna 26,55 25,87 25,41 25,31
Część matematyczno - przyrodnicza 24,16 23,56 23,44 23,63
Język angielski 28,78 27,36 28,68 28,28
Język niemiecki 31,15 30,45 28,37 27,63

 

Rok szkolny 2009/2010

 Wynik średni w punktach Szkoła Powiat Województwo Kraj
Część humanistyczna 31,97 30,39 30,88 30,34
Część matematyczno - przyrodnicza 25,28 23,19 23,65 23,90
Język angielski 30,92  30,09 30,20 29,88
Język niemiecki 33,25 31,52 30,12 29,36